Finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego na remont 5 pustostanów znajdujących się w mieszkaniowym zasobie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, zarządzanych przez Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

Przebudowa drogi przy ul. Przy Torze i drogi przy ul. Banacha wraz z uzupełnieniem oświetlenia w ul. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim

Przebudowa budynku w związku z montażem podnośnika dla niepełnosprawnych w placówce edukacyjnej: Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruszczu Gdańskim

Budowa przejść dla pieszych wraz z chodnikami i dedykowanym oświetleniem w obrębie skrzyżowania ulic Modrzewskiego (171614 G) i Paderewskiego (171751 G) w Pruszczu Gdańskim

Budowa chodnika przy ulicy Mikołaja Reja (171802 G) w Pruszczu Gdańskim – Etap I – budowa chodnika od skrzyżowania z ulicą W. Reymonta do skrzyżowania z ulicą J. Poniatowskiego

Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w Pruszczu Gdańskim

Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) – partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański

Finansowe wsparcie przeznaczone na pokrycie części kosztów budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Aliny – etap II, budynek B wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą w Pruszczu Gdańskim, realizowanej przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego – ABK Sp. z o. o.

Gmina Miejska Pruszcz Gdański w programie „Cyfrowa Gmina”

Pomorskie z Ukrainą

Pomorskie z Ukrainą

Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I

Półwysep Helski i Pobrzeże Kaszubskie, Warszawa, Toruń oraz Wrocław i okolice – wycieczki szkolne uczniów SP2

Doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonujących stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pruszczu Gdańskim

Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rejonie Przy Torze – etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ulicy Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ulicy Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim

Przebudowa ul. Orzeszkowej i Sienkiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kasprowicza z ul. Beniowskiego, Sienkiewicza w Pruszczu Gd.

Wycieczka szkolna uczniów ZSO nr 1 do Krakowa

Laboratoria Przyszłości w pruszczańskich szkołach

Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej numer 171608G (na ulicy Mickiewicza, na wysokości skrzyżowania z ulicą Kossaka) w Pruszczu Gdańskim

Przebudowa przejścia dla pieszych, poprzez montaż doświetlenia przy drodze gminnej numer 171858 G (ul. Skierki) w Pruszczu Gdańskim

Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 172065 G wraz z budową dedykowanego doświetlenia przejścia dla pieszych przy ulicy Pawła Edmunda Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim

Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi gminnej numer 171658 G (ul. Nowowiejskiego) z drogą gminną numer 171558 G (ul. Łukasiewicza) w Pruszczu Gdańskim poprzez montaż doświetlenia

Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w latach 2020-2024 - Aktywna Tablica

Dofinansowanie wyposażenia i remontu stołówki oraz kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 4 im. I. J. Paderewskiego w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i domu

30 lat Kronika partnerstwa-jak na przestrzeni lat zmieniło się postrzeganie partnera, kwestii historyczno-społecznych i relacji między mieszkańcami Hofheim am Taunus i Pruszcza Gdańskiego

Finansowe wsparcie przeznaczone na pokrycie części kosztów budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Aliny w Pruszczu Gdańskim, realizowanej przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego – ABK Sp. z o. o.

Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi

Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Dzień z życia Polaków w Pruszczu Gdańskim w 1920 roku

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego

Partnerstwo miast średnich pomorza i północnej wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług

Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim

Program ZIT I - Zintegrowana Inwestycja w Talenty I

Spotkanie partnerskie w ramach współpracy pomiędzy miastami Hofheim am Taunus a Pruszcz Gdański

Przebudowa ulicy Skalskiego w mieście Pruszcz Gdański

Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku

Budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą techniczno - sportową na terenie Zespołu Szkół nr 4 przy ul.Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim.

Craftland - Zachowanie dziedzictwa Regionu Południowego Bałtyku

Budowa Obwodnicy Pruszcza Gdańskiego

Kompleksowa rewitalizacja historycznej zabudowy położonej w okolicy ul. Grunwaldzkiej 71 oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdańskim

Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego

Rewitalizacja miejsca Pamięci Narodowej przy ul. Powstańców Warszawy w Pruszczu Gdańskim

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej na terenie ZS nr 4 przy ul. Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim

Rekonstrukcja faktorii handlowej i międzynarodowego szlaku bursztynowego z okresu rzymskiego w Pruszczu Gdańskim

Przebudowa ulicy Jana Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas – I-III w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański

„Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim

Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3

Budowa windy w ZS nr 4

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Budowa skateparku przy MOSiR

Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni. Budowa dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim – przystań przy CKiS i przystań przy Faktorii

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016-2025

Budowa targowiska miejskiego Mój Rynek w Pruszczu Gdańskim

„Osiedle Strzeleckiego - Zwiększenie płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego w Pruszczu Gdańskim poprzez budowę ronda i dróg gminnych łączących nowe Osiedle Strzeleckiego z drogą powiatową Raciborskiego (2214G) łączącą Pruszcz Gdański z O

Rekonstrukcja Międzynarodowego Szlaku Bursztynowego – etap I w Pruszczu Gdańskim

Budowa zintegrowanego systemu informatycznego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański – etap I

Rozwój regionalny poprzez planowanie przestrzenne oraz znajomość logistyki i technologii informatycznych - LogOnBaltic

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim poprzez program stypendialny– etap III

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim – etap II

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim poprzez program stypendialny

Bałtycka Strefa Inwestycyjna w Pruszczu Gdańskim

Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP nr 3

Szlak bursztynowy przez Pruszcz i Żuławy

Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4

Miejskiego Domu Kultury w Pruszczu Gdańskim

Rekonstrukcja Faktorii Handlowej z okresu rzymskiego w Pruszczu Gdańskim

Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 2

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Budowa ul. Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim

Rekonstrukcja szlaku bursztynowego w Pruszczu Gdańskim wraz z nadaniem mu funkcji ścieżki dydaktycznej

Poprawa spójności i funkcjonalności sieci dróg publicznych łączących Osiedle Wschód w Pruszczu Gdańskim z drogą krajową nr 91 poprzez budowę ronda i ulicy PCK, stanowiących bezpieczne połączenie Obwodnicy Pruszcza Gdańskiego z siecią dróg prowadzących na Żuławy i drogę krajową numer 7

Rewitalizacja zabytków i promocja transgranicznych szlaków turystyki kulturowej obszaru południowego Bałtyku

Udostępnienie Obszarów Chronionego Krajobrazu „Doliny Raduni” oraz „Żuław Gdańskich” dla turystyki kajakowej poprzez budowę infrastruktury turystycznej na rzece Raduni

Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w Pruszczu Gdańskim oraz stworzenie warunków dla mieszkańców, w szczególności dzieci, do bezpiecznego korzystania z odcinka drogi prowadzącej do Zespołu Szkół Nr 4 i Niepublicznego Przedszkola „Czwóreczka” poprzez budowę ulicy Kasprowicza łączącej się z drogą wojewódzką Kopernika stanowiącą połączenie Pruszcza Gdańskiego z drogą krajową Nr 7 (Gdańsk – Warszawa)

Zwiększenie dostępu do obiektów turystyki kulturalnej w regionie przygranicznym Morza Bałtyckiego

Spotkanie partnerskie - aktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniowa