Doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonujących stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pruszczu Gdańskim

Pomorskie z Ukrainą

Pomorskie z Ukrainą

Gmina Miejska Pruszcz Gdański w programie „Cyfrowa Gmina”

Wycieczka szkolna uczniów ZSO nr 1 do Krakowa

Przebudowa drogi przy ul. Przy Torze i drogi przy ul. Banacha wraz z uzupełnieniem oświetlenia w ul. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim

Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 172065 G wraz z budową dedykowanego doświetlenia przejścia dla pieszych przy ulicy Pawła Edmunda Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim

30 lat Kronika partnerstwa-jak na przestrzeni lat zmieniło się postrzeganie partnera, kwestii historyczno-społecznych i relacji między mieszkańcami Hofheim am Taunus i Pruszcza Gdańskiego

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I

Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rejonie Przy Torze – etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ulicy Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ulicy Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim

Przebudowa ul. Orzeszkowej i Sienkiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kasprowicza z ul. Beniowskiego, Sienkiewicza w Pruszczu Gd.

Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi gminnej numer 171658 G (ul. Nowowiejskiego) z drogą gminną numer 171558 G (ul. Łukasiewicza) w Pruszczu Gdańskim poprzez montaż doświetlenia

Przebudowa przejścia dla pieszych, poprzez montaż doświetlenia przy drodze gminnej numer 171858 G (ul. Skierki) w Pruszczu Gdańskim

Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej numer 171608G (na ulicy Mickiewicza, na wysokości skrzyżowania z ulicą Kossaka) w Pruszczu Gdańskim

Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w latach 2020-2024 - Aktywna Tablica

Dofinansowanie wyposażenia i remontu stołówki oraz kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 4 im. I. J. Paderewskiego w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i domu

Laboratoria Przyszłości w pruszczańskich szkołach

Finansowe wsparcie przeznaczone na pokrycie części kosztów budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Aliny w Pruszczu Gdańskim, realizowanej przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego – ABK Sp. z o. o.

Przebudowa ulicy Skalskiego w mieście Pruszcz Gdański

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Dzień z życia Polaków w Pruszczu Gdańskim w 1920 roku

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Partnerstwo miast średnich pomorza i północnej wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego

Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi

Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) – partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański

Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim

Rewitalizacja miejsca Pamięci Narodowej przy ul. Powstańców Warszawy w Pruszczu Gdańskim

Program ZIT I - Zintegrowana Inwestycja w Talenty I

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016-2025

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej na terenie ZS nr 4 przy ul. Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim

Przebudowa ulicy Jana Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim

Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni. Budowa dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim – przystań przy CKiS i przystań przy Faktorii

„Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim

Budowa ul. Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim

Budowa targowiska miejskiego Mój Rynek w Pruszczu Gdańskim

Spotkanie partnerskie - aktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniowa

Spotkanie partnerskie w ramach współpracy pomiędzy miastami Hofheim am Taunus a Pruszcz Gdański

Budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą techniczno - sportową na terenie Zespołu Szkół nr 4 przy ul.Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim.

Poprawa spójności i funkcjonalności sieci dróg publicznych łączących Osiedle Wschód w Pruszczu Gdańskim z drogą krajową nr 91 poprzez budowę ronda i ulicy PCK, stanowiących bezpieczne połączenie Obwodnicy Pruszcza Gdańskiego z siecią dróg prowadzących na Żuławy i drogę krajową numer 7

Craftland - Zachowanie dziedzictwa Regionu Południowego Bałtyku

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas – I-III w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański

Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w Pruszczu Gdańskim oraz stworzenie warunków dla mieszkańców, w szczególności dzieci, do bezpiecznego korzystania z odcinka drogi prowadzącej do Zespołu Szkół Nr 4 i Niepublicznego Przedszkola „Czwóreczka” poprzez budowę ulicy Kasprowicza łączącej się z drogą wojewódzką Kopernika stanowiącą połączenie Pruszcza Gdańskiego z drogą krajową Nr 7 (Gdańsk – Warszawa)

Rekonstrukcja faktorii handlowej i międzynarodowego szlaku bursztynowego z okresu rzymskiego w Pruszczu Gdańskim

Rekonstrukcja szlaku bursztynowego w Pruszczu Gdańskim wraz z nadaniem mu funkcji ścieżki dydaktycznej

Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego

Udostępnienie Obszarów Chronionego Krajobrazu „Doliny Raduni” oraz „Żuław Gdańskich” dla turystyki kajakowej poprzez budowę infrastruktury turystycznej na rzece Raduni

„Osiedle Strzeleckiego - Zwiększenie płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego w Pruszczu Gdańskim poprzez budowę ronda i dróg gminnych łączących nowe Osiedle Strzeleckiego z drogą powiatową Raciborskiego (2214G) łączącą Pruszcz Gdański z O

Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP nr 3

Kompleksowa rewitalizacja historycznej zabudowy położonej w okolicy ul. Grunwaldzkiej 71 oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdańskim

Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku

Budowa Obwodnicy Pruszcza Gdańskiego

Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4

Miejskiego Domu Kultury w Pruszczu Gdańskim

Rewitalizacja zabytków i promocja transgranicznych szlaków turystyki kulturowej obszaru południowego Bałtyku

Rekonstrukcja Międzynarodowego Szlaku Bursztynowego – etap I w Pruszczu Gdańskim

Zwiększenie dostępu do obiektów turystyki kulturalnej w regionie przygranicznym Morza Bałtyckiego

Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 2

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim poprzez program stypendialny– etap III

Rekonstrukcja Faktorii Handlowej z okresu rzymskiego w Pruszczu Gdańskim

Budowa zintegrowanego systemu informatycznego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański – etap I

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3

Rozwój regionalny poprzez planowanie przestrzenne oraz znajomość logistyki i technologii informatycznych - LogOnBaltic

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim – etap II

Budowa windy w ZS nr 4

Budowa skateparku przy MOSiR

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim poprzez program stypendialny

Bałtycka Strefa Inwestycyjna w Pruszczu Gdańskim

Szlak bursztynowy przez Pruszcz i Żuławy