Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Opis projektu:
Realizacja Projektu ma na celu podjęcie działań zapobiegających ewentualnym skutkom niewydolności miejskiej kanalizacji deszczowej, a co za tym idzie przyczyni się do zwiększenia ilości wody retencjonowanej i zatrzymanej w gruncie, w miejscu jej występowania oraz bezpieczne odprowadzenie pozostałej wody sprawną siecią kanalizacji deszczowej.

Jednocześnie realizacja projektu przyczyni się do:
  • zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej obszaru objętego Projektem, w tym przeciwdziałania problemom związanym z odprowadzaniem wód z terenów przyległych do obszaru inwestycji poprzez budowę kanalizacji deszczowej na terenach dotąd nieskanalizowanych, co wpłynie na zwiększenie atrakcyjności terenów niezagospodarowanych, bezpośrednio przylegających do obszaru inwestycji znajdujących się w Bałtyckiej Strefie Inwestycyjnej.
  • wzmocnienia odporności Pruszcza Gdańskiego na zagrożenia związane z negatywnymi efektami zmian klimatu oraz zwiększenie możliwości zapobiegania zagrożeniom naturalnym w szczególności podtopieniom poprzez spowolnianie odpływu wywołanego opadami nawalnymi. Dzięki realizacji Projektuzwiększy się ilość retencjonowanej wody, poprawi się jakość podczyszczonych wód opadowych oraz efektywność zarządzania wodami opadowymi i roztopowymi w Pruszczu Gdańskim.
  • poprawy jakości środowiska naturalnego - uzyskanie poprzez wykorzystanie zmagazynowanej wody deszczowej dodatkowych korzyści w okresie pogody bezdeszczowej; przykładem takiego wykorzystania może być, podlewanie zieleni, ale także zmniejszenie zapylenia i przeciwdziałanie efektom „wysp ciepła” poprzez wprowadzanie zielono-niebieskiej infrastruktury w siatkę miejską.
  • poprawy jakości życia mieszkańców Pruszcza Gdańskiego – Projekt wpłynie na wzmocnienie wizerunku miasta bezpiecznego i przyjaznego mieszkańcom, poprzez zrównoważony rozwój aglomeracji miejskiej.
 
Zdjęcia z realizacji: