Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rejonie Przy Torze – etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ulicy Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ulicy Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Opis projektu:
Głównym celem projektu jest zabezpieczenie miasta Pruszcz Gdański przed skutkami deszczy nawalnych, dużych ilości wód opadowych i roztopowych oraz umożliwienie retencjonowania wody i wykorzystywania jej w okresach suchych.

Jednocześnie realizacja projektu przyczyni się do:
 • zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej obszaru objętego Projektem, w tym przeciwdziałania problemom związanym z odprowadzaniem wód z terenów przyległych do obszaru inwestycji poprzez budowę kanalizacji deszczowej na terenach dotąd nieskanalizowanych, co wpłynie na zwiększenie atrakcyjności terenów niezagospodarowanych, bezpośrednio przylegających do obszaru inwestycji znajdujących się w Bałtyckiej Strefie Inwestycyjnej.
 • wzmocnienia odporności Pruszcza Gdańskiego na zagrożenia związane z negatywnymi efektami zmian klimatu oraz zwiększenie możliwości zapobiegania zagrożeniom naturalnym w szczególności podtopieniom poprzez spowolnianie odpływu wywołanego opadami nawalnymi. Dzięki realizacji Projektu zwiększy się ilość retencjonowanej wody, poprawi się jakość podczyszczonych wód opadowych oraz efektywność zarządzania wodami opadowymi i roztopowymi w Pruszczu Gdańskim.
 • poprawy jakości środowiska naturalnego - uzyskanie poprzez wykorzystanie zmagazynowanej wody deszczowej dodatkowych korzyści w okresie pogody bezdeszczowej; przykładem takiego wykorzystania może być, podlewanie zieleni, ale także zmniejszenie zapylenia i przeciwdziałanie efektom „wysp ciepła” poprzez wprowadzanie zielono-niebieskiej infrastruktury w siatkę miejską.
 • poprawy jakości życia mieszkańców Pruszcza Gdańskiego – Projekt wpłynie na wzmocnienie wizerunku miasta bezpiecznego i przyjaznego mieszkańcom, poprzez zrównoważony rozwój aglomeracji miejskiej.

W ramach realizacji projektu wykonane zostaną cztery następujące inwestycje:
 • Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rejonie Przy Torze – etap II,
 • Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Sidły, Komara, fragmencie ulicy Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego przy ulicy Jaśminowej – etap I.

Postęp prac:
 • 11.06.2021 r. wybrano wykonawcę robót budowlanych.
 • 18.06.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót firmą: B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska.
 • 24.06.2021 r. wykonawca został wprowadzony na plac budowy i rozpoczął przygotowania do realizacji inwestycji.
 • 5.07.2021 r. wybrani zostali dwaj inspektorzy nadzoru, którzy będą pełnić funkcje nadzoru inwestorskiego dla inwestycji Przebudowa ulicy J. Sidły, ul. W. Komara na osiedlu Kopernika - Kasprowicza - Rowy, w Pruszczu Gdańskim, etap I – budowa infrastruktury odwodnieniowej – kanalizacji deszczowej, zbiornika, przepompowni z zasilaniem, odprowadzenia wód wraz z wylotem do rowu. Nadzór jest prowadzony zgodnie postępem prac budowlanych.
 • 09.11.2021 r. wykonawca prowadzi roboty związane z realizacją kanalizacji deszczowej w ciągu ulic: Sidły, Komara, fragmencie ulicy Herberta.
 • 14.11.2022 r. nastąpił odbiór robót budowlanych polegających na budowie zbiornika retencyjnego w rejonie ulicy Przy Torze – etap II. Zakończono także budowę układu drogowego (ulice i chodniki). Kontynuowane są prace związane z zakończeniem pozostałego odcinka kanalizacji deszczowej oraz budowa przepompowni wód deszczowych.
 
 
Reportaż zrealizowany w listopadzie 2021 roku, pokazujący stan realizacji inwestycji.
logotypy instytucji wspierających projekt
 
Zdjęcia: