Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rejonie Przy Torze – etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ulicy Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ulicy Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Opis projektu:
Głównym celem projektu jest zabezpieczenie miasta Pruszcz Gdański przed skutkami deszczy nawalnych, dużych ilości wód opadowych i roztopowych oraz umożliwienie retencjonowania wody i wykorzystywania jej w okresach suchych.

Jednocześnie realizacja projektu przyczyni się do:
  • zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej obszaru objętego Projektem, w tym przeciwdziałania problemom związanym z odprowadzaniem wód z terenów przyległych do obszaru inwestycji poprzez budowę kanalizacji deszczowej na terenach dotąd nieskanalizowanych, co wpłynie na zwiększenie atrakcyjności terenów niezagospodarowanych, bezpośrednio przylegających do obszaru inwestycji znajdujących się w Bałtyckiej Strefie Inwestycyjnej.
  • wzmocnienia odporności Pruszcza Gdańskiego na zagrożenia związane z negatywnymi efektami zmian klimatu oraz zwiększenie możliwości zapobiegania zagrożeniom naturalnym w szczególności podtopieniom poprzez spowolnianie odpływu wywołanego opadami nawalnymi. Dzięki realizacji Projektu zwiększy się ilość retencjonowanej wody, poprawi się jakość podczyszczonych wód opadowych oraz efektywność zarządzania wodami opadowymi i roztopowymi w Pruszczu Gdańskim.
  • poprawy jakości środowiska naturalnego - uzyskanie poprzez wykorzystanie zmagazynowanej wody deszczowej dodatkowych korzyści w okresie pogody bezdeszczowej; przykładem takiego wykorzystania może być, podlewanie zieleni, ale także zmniejszenie zapylenia i przeciwdziałanie efektom „wysp ciepła” poprzez wprowadzanie zielono-niebieskiej infrastruktury w siatkę miejską.
  • poprawy jakości życia mieszkańców Pruszcza Gdańskiego – Projekt wpłynie na wzmocnienie wizerunku miasta bezpiecznego i przyjaznego mieszkańcom, poprzez zrównoważony rozwój aglomeracji miejskiej.

W ramach realizacji projektu wykonane zostaną cztery następujące inwestycje:
  • Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rejonie Przy Torze – etap II,
  • Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Sidły, Komara, fragmencie ulicy Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego przy ulicy Jaśminowej – etap I.
 
logotypy instytucji wspierających  projekt
 
Zdjęcia z realizacji:
Logotypy partnerów: