Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku

Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania oraz oczyszczania wód deszczowych i roztopowych, a także systemu retencjonowania i zapobiegania zagrożeniom od powodzi opadowych na obszarze Miasta Gdańska oraz Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański – Partnera Projektu.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia podzielony został na 19 zadań budowlanych przyporządkowanych do terenu swoich zlewni, które zaplanowano do realizacji w latach 2007 – 2015.

W Pruszczu Gdańskim zrealizowano zadanie numer 12. Kanalizacja deszczowa w zlewni potoku Rotmanka w Pruszczu Gdańskim. Inwestycja ta realizowana była w rejonie nowo wybudowanego osiedla Strzeleckiego. W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji deszczowej o długości 841 metrów wraz z instalacją dwóch osadników i separatorów substancji ropopochodnych oraz dwa zbiorniki retencyjne ZR-2a i ZR-2b na potoku Rotmanka o powierzchni 0,596 ha i 0,332 ha i łącznej pojemności retencyjnej blisko 9100 m3. Uregulowano również potok Rotmanka na długości 155 m.

 

Zdjęcia: