Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie: 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska

2 stycznia 2021 – 31.03.2023

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie: 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.”

20 kwietnia 2020 – 20 października 2020 r.

Partnerstwo miast średnich pomorza i północnej wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Energia, Działanie 10.01 Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT, Poddziałanie 10.01.01 Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne.

8 stycznia 2018 – 31 października 2018

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Środowisko, Działanie 11.1 Ograniczanie zagrożeń naturalnych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego

1 czerwca 2017 – 31 grudnia 2021

01.01.2017 – 31.12.2018

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Mobilność, Działanie 9.1 Transport miejski, Poddziałanie 9.1.1 Transport miejski – mechanizm ZIT

2 stycznia 2017 – 30 czerwca 2020

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016-2025

2016 - 2017

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego.

11.02.2015 r. – 31.12.2020 r.

Projekt finansowany z funduszy Unii Europejskiej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

listopad 2014 - czerwiec 2015

Projekt finansowany w ramach inicjatywy Jessica w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego 2007-2013 oraz ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu

2012 - 2014

Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnyc

rok szkolny 2011/2012

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Lipiec 2010 - październik 2011

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

marzec 2010 – październik 2011

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Wrzesień 2009 - marzec 2012

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Luty 2009 - październik 2009

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Lipiec 2008 - styczeń 2010

Projekt finansowany z funduszy Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

2007 – 2015, zadanie numer 12 w latach 2008 – 2009

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

styczeń 2007 - czerwiec 2011

Rewitalizacja zabytków i promocja transgranicznych szlaków turystyki kulturowej obszaru południowego Bałtyku -CROSSBALT

2006 - 2008

Zwiększenie dostępu do obiektów turystyki kulturalnej w regionie przygranicznym Morza Bałtyckiego

2006 -2008

Rekonstrukcja Międzynarodowego Szlaku Bursztynowego – etap I w Pruszczu Gdańskim

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim poprzez program stypendialny– etap III

2006 -2007

Budowa zintegrowanego systemu informatycznego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański

2005-2007

Rozwój regionalny poprzez planowanie przestrzenne oraz znajomość logistyki i technologii informatycznych - LogOnBaltic

2005-2007

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim – etap II

2005- 2006

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim poprzez program stypendialny

2004-2005

Bałtycka Strefa Inwestycyjna w Pruszczu Gdańskim

2004 - 2005

Szlak bursztynowy przez Pruszcz i Żuławy

2003-2004