Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) – partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański

Gmina Miejska Pruszcz Gdański w programie „Cyfrowa Gmina”

Pomorskie z Ukrainą

Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I

Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rejonie Przy Torze – etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ulicy Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ulicy Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim

30 lat Kronika partnerstwa-jak na przestrzeni lat zmieniło się postrzeganie partnera, kwestii historyczno-społecznych i relacji między mieszkańcami Hofheim am Taunus i Pruszcza Gdańskiego

Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi

Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego

Partnerstwo miast średnich pomorza i północnej wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług

Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim

Program ZIT I - Zintegrowana Inwestycja w Talenty I

Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni. Budowa dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim – przystań przy CKiS i przystań przy Faktorii

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016-2025

Budowa targowiska miejskiego Mój Rynek w Pruszczu Gdańskim

Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku

Budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą techniczno - sportową na terenie Zespołu Szkół nr 4 przy ul.Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim.

Craftland - Zachowanie dziedzictwa Regionu Południowego Bałtyku

Budowa Obwodnicy Pruszcza Gdańskiego

Kompleksowa rewitalizacja historycznej zabudowy położonej w okolicy ul. Grunwaldzkiej 71 oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdańskim

Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego

Rekonstrukcja faktorii handlowej i międzynarodowego szlaku bursztynowego z okresu rzymskiego w Pruszczu Gdańskim

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas – I-III w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański

Rekonstrukcja szlaku bursztynowego w Pruszczu Gdańskim wraz z nadaniem mu funkcji ścieżki dydaktycznej

Rewitalizacja zabytków i promocja transgranicznych szlaków turystyki kulturowej obszaru południowego Bałtyku

Udostępnienie Obszarów Chronionego Krajobrazu „Doliny Raduni” oraz „Żuław Gdańskich” dla turystyki kajakowej poprzez budowę infrastruktury turystycznej na rzece Raduni

Zwiększenie dostępu do obiektów turystyki kulturalnej w regionie przygranicznym Morza Bałtyckiego

Rekonstrukcja Międzynarodowego Szlaku Bursztynowego – etap I w Pruszczu Gdańskim

Budowa zintegrowanego systemu informatycznego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański – etap I

Rozwój regionalny poprzez planowanie przestrzenne oraz znajomość logistyki i technologii informatycznych - LogOnBaltic

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim poprzez program stypendialny– etap III

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim – etap II

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim poprzez program stypendialny

Bałtycka Strefa Inwestycyjna w Pruszczu Gdańskim

Szlak bursztynowy przez Pruszcz i Żuławy

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych