• Home
  • Fundusze zewnętrzne
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 5.2.1. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy - mechanizm ZIT

Program ZIT I - Zintegrowana Inwestycja w Talenty I

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 5.2.1. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy - mechanizm ZIT
Opis projektu:

Beneficjent: Gmina Miasto Gdańsk

Realizator: Gdański Urząd Pracy

Partner: Gmina Miejska Pruszcz Gdański
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 5.2.1. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy - mechanizm ZIT

Obecna perspektywa finansowa funduszy europejskich stwarza pracodawcom wyjątkowe możliwości w zakresie pozyskiwania nowych pracowników. Doskonale widać to na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Gdański Urząd Pracy, już dysponując ponad 16 mln zł na lata 2017-2018, zdecydował się na sięgnięcie po dodatkową pulę środków. Nowy, kryjący się pod skrótem ZIT, projekt „Zintegrowana Inwestycja w Talenty I” to blisko 9,5 mln zł więcej na dotacje, szkolenia, staże i dofinansowanie tworzenia miejsc pracy.

Podnoszenie, uaktualnienie lub zmiana kwalifikacji, nie tylko dla szykujących się do samozatrudnienia, ale również, a może przede wszystkim, dla poszukujących pracy, to kolejna istotna część projektu, planowana dla ok. 220 osób.

Równocześnie w centrum zainteresowania będą bieżące potrzeby kadrowe przedsiębiorstw. Dlatego nie ma określonych z góry kierunków kursów, jakie będą finansowane. Zostaną one zaplanowane w ścisłym porozumieniu z lokalnym biznesem. Doradcy klienta instytucjonalnego w GUP są otwarci na zgłoszenia, bez względu na to, czy chodzi np. o przeszkolenie całej grupy, w połączeniu z usługą preselekcji kandydatów po stronie urzędu, czy dokształcenie jednej osoby, już wybranej przez samego pracodawcę.

Następnym elementem projektu jest finansowanie tworzenia miejsc pracy, docelowo, w perspektywie 2 lat, nawet 120. W tym przypadku ZIT również oznacza bonus - refundacja wyposażenia stanowiska pracy sięgnie 21 tys. zł, podczas gdy w pozostałych programach wynosi ona obecnie 17 tys. zł w przeliczeniu na jedną zatrudnianą osobę. Oprócz tego oferta obejmuje dwie formy częściowego zwrotu wydatków na pensje - trwające 6 miesięcy tzw. prace interwencyjne lub 12-miesięczne dofinansowanie wynagrodzenia osób 50 plus.

W projekcie nie zabraknie również najpopularniejszego instrumentu aktywizacji, czyli staży. Dzięki nim bez ponoszenia kosztów pracodawca będzie mógł przez 6 miesięcy przyuczyć i sprawdzić w działaniu kandydata na przyszłego pracownika. To znowu zaleta ZIT, ponieważ standardowo, np. w przypadku osób młodych i programu POWER, okres stażu jest domyślnie krótszy o miesiąc.

Ciekawym rozwiązaniem jest również opcja łączenia różnych form pomocy. W efekcie możliwe jest np. najpierw przeszkolenie przyszłego pracownika, a następnie skorzystanie z refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla takiej osoby. To konsekwencja postawienia w ZIT przede wszystkim na kompleksowość pomocy, w przeciwieństwie do wielu innych programów obarczonych ostrymi rygorami kosztowymi.

Pracodawcy zainteresowani projektem mogą liczyć na fachową opiekę ze strony doradców klienta instytucjonalnego. Na podstawie informacji o potrzebach pracodawcy, w urzędzie sprawdzą, czy w bazie osób zarejestrowanych, należących do grupy docelowej ZIT, jest szansa na znalezienie odpowiednich kandydatów, gotowych do pracy już teraz lub za chwilę, po dokształceniu lub nabyciu doświadczenia.

Dla potencjalnych uczestników pierwszym krokiem jest rejestracja w GUP, najwygodniejsza jest metoda online. Jeżeli natomiast ktoś już posiada status bezrobotnego, powinien zgłosić się do swojego doradcy i zapytać o projekt. Nawet osoby, które z różnych względów nie spełniają ustawowych kryteriów mogą liczyć na informację o instytucjach, które dysponują ofertą dla nich. Projekt urzędu pracy w ramach ZIT jest bowiem częścią większej całości, grupy przedsięwzięć realizowanych przez inne jednostki w Gdańsku i w całym obszarze metropolitalnym. Ponadto, już teraz wiadomo, że w następnych latach ZIT będzie miał kolejne edycje.