• Home
  • Fundusze zewnętrzne
  • Europejski Fundusz Społeczny priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas – I-III w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański

Europejski Fundusz Społeczny priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
Opis projektu:

Projekt miał za zadanie wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

W projekcie biorą udział wszystkie szkoły podstawowe z Pruszcza Gdańskiego. W ramach projektu przeprowadzono bezpłatne zajęcia pozalekcyjne:
1. zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
2. zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
3. gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,
4. zajęcia terapeutyczne prowadzone metodą Weroniki Sherbourne,
5. zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
6. specjalistyczne zajęcia terapeutyczne prowadzone metodą Tomatisa,
7. zajęcia rozwijające zainteresowania – język angielski,
8. logorytmika ,
9. zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne,
10. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych w kierunku teatralnym,
11. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych w kierunku wokalnym,
12. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauka matematyczno przyrodniczych,
13. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych w kierunku nauk matematyczno – komputerowych,
14. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych w kierunku plastycznym.

W ramach projektu szkoły doposażono w niezbędne do realizacji wyżej wymienionych zajęć materiały dydaktyczne m.in.: komputery, meble, projektory multimedialne, programy komputerowe, książki i inne