Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Opis projektu:

Wkład własny poniesiony przez Samorząd Województwa Pomorskiego – 4 468 250.00 ZŁ

Brak wydatków po stronie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański
 

Numer i nazwa Priorytetu:

6 Turystyka i dziedzictwo kulturowe

Numer i nazwa Działania:

6.2 Promocja i informacja turystyczna
 

Opis projektu:

Projekt partnerski, partner wiodący Samorząd Województwa Pomorskiego. Przedmiotem projektu jest utworzenie zintegrowanego systemu Informacji Turystycznej, obejmującego swoim zasięgiem region woj. pomorskiego, umożliwiającego systemowe przekazywanie aktualnych kompleksowych informacji turystycznych o całym regionie. Informacje te będą udostępnione poprzez internetowy portal turystyczny oraz sieć infomatów w całym regionie. Ponadto utworzone zostanie Regionalne Centrum Informacji Turystycznej mające pełnić funkcję „Wrót do Regionu Pomorskiego”.
 

Planowane produkty realizacji projektu:

- Liczba przebudowanych centrów/ punktów informacji turystycznej – 1 sztuka

- Liczba uruchomionych infokiosków – 245 sztuk

- Liczba przeprowadzonych szkoleń w ramach projektów – 15 sztuk

W Pruszczu Gdańskim postawione zostaną 3 infomaty, w których zainstalowany zostanie stworzony podczas realizacji projektu jednolity system informacji turystycznej.
 

Cele projektu:

Realizacja projektu umożliwi uruchomienie kompleksowego, sprawnego i efektywnego systemu wymiany i prezentacji informacji turystycznej, pozwoli stworzyć reprezentacyjne Regionalne Centrum Informacji Turystycznej, a także przy zastosowaniu nowoczesnych technologii umożliwić stały dostęp do informacji turystycznej w popularnych miejscach pobytu turystów. Ponadto dzięki stworzeniu wielojęzycznego  turystycznego  portalu internetowego przyczyni się do zwiększenia dostępności informacji dla turystów zagranicznych.

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego oraz powstanie Regionalnego Centrum IT ma za zadanie stworzyć pozytywny i przyjazny dla turystów wizerunek województwa.