Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016-2025

Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Opis projektu:

W związku z pozyskaniem środków finansowych z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu Państwa, Gmina Miejska Pruszcz Gdański na podstawie art. nr 14 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) rozpoczęła w 2016 r. działania związane z przeprowadzeniem procedury opracowania „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016-2025”.

Zgodnie z definicją rewitalizacja to kompleksowy, wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. Inicjowany jest przez Radę Miasta w celu wyprowadzenia obszaru problemowego na terenie gminy ze stanu kryzysowego poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju.