• Home
  • Fundusze zewnętrzne
  • Program Sąsiedztwa Polska-Litwa-Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej Interreg III A / TACIS CBC oraz Program Operacyjny „Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

Rekonstrukcja Międzynarodowego Szlaku Bursztynowego – etap I w Pruszczu Gdańskim

Program Sąsiedztwa Polska-Litwa-Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej Interreg III A / TACIS CBC oraz Program Operacyjny „Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”
Opis projektu:

Promesa ministra kultury i dziedzictwa narodowego: 374 000 zł

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Litwa-Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej Interreg III A / TACIS CBC oraz w ramach Programu Operacyjnego „Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”.

Projekt pn. „Rekonstrukcja międzynarodowego szlaku bursztynowego – etap I w Pruszczu Gdańskim” realizowany jest w ramach Działania 1.4 1 Priorytetu Programu Inicjatyw Wspólnotowych INTERREG III / TACIS CBC – Rozwój turystyki i infrastruktury turystycznej przyczyniający się do rozwoju obszaru przygranicznego.

Celem ogólnym projektu było odtworzenie i promocja szlaku bursztynowego okresu rzymskiego, który przebiegał w tej części wybrzeża Bałtyku oraz ogólna promocja dziedzictwa kulturowego i turystyki.

W ramach realizacji projektu powstało ok. 2700 metrów oznakowanego i wystylizowanego szlaku bursztynowego o charakterze szlaku pieszo-rowerowego oraz Międzynarodowy Bałtycki Park Kulturowy o powierzchni ok. 5 ha.

Partnerzy projektu (Gmina Miejska Pruszcz Gdański, Samorząd Miasta i Regionu Silute na Litwie oraz miasto Sławsk z Obwodu Kaliningradzkiego) mieli za zadanie wymianę doświadczeń w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego, określenie wspólnej strategii promocji turystycznej oraz dalszej rozbudowy szlaków kulturowych.

Projekt jest bezpośrednią kontynuacją zrealizowanego w ramach Phare 2002 CBC Euroregion Bałtyk projektu „Szlak bursztynowy przez Pruszcz i Żuławy”, w ramach którego powstała dokumentacja techniczna, studium wykonalności i raport o oddziaływaniu na środowisko naturalne wykorzystywane do realizacji obecnego projektu.

Grupami docelowymi projektu są: mieszkańcy obszaru przygranicznego (dzięki wzmocnieniu potencjału gospodarczego uzyskają nowe możliwości zatrudnienia w sektorze turystyki), turyści (zyskają nowy, markowy produkt turystyczny i będą się mogli zapoznać z dziedzictwem kulturowym tego obszaru) oraz przedsiębiorcy ( uzyskają możliwość rozwoju usług w sektorze turystyki).