Pytania i odpowiedzi

Wniosek może złożyć właściciel nieruchomości. Przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.).
Wzór wniosku można pobrać w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, ul. Krótka 4.
Wniosek w wersji elektronicznej można znaleźć na stronie: http://bip.pruszcz-gdanski.pl/
 
Wniosek należy złożyć w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, ul. Krótka 4, w pon. 9:00-17:00, wt.-pt. 7:30-15:30.

 
Ile wyniesie pomoc finansowa w ramach programu?
Po złożeniu wniosku i jego pozytywnej weryfikacji pomoc finansowa w ramach gminnego programu osłonowego wynosić będzie:
 1. w przypadku gospodarstw jednoosobowych:
 • w zabudowie jednorodzinnej do 50% wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod warunkiem, że po uwzględnieniu pomocy finansowej w ramach programu opłata za odpady w danym miesiącu nie będzie niższa niż 54 zł,
 • w zabudowie wielorodzinnej do 50% wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod warunkiem, że po uwzględnieniu pomocy finansowej w ramach Programu opłata za odpady w danym miesiącu nie będzie niższa niż 29 zł,
 1. w przypadku gospodarstw dwuosobowych:
 • w zabudowie jednorodzinnej do 25% wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod warunkiem, że po uwzględnieniu pomocy finansowej w ramach programu opłata za odpady w danym miesiącu nie będzie niższa niż 79 zł,
 • w zabudowie wielorodzinnej do 25% wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod warunkiem, że po uwzględnieniu pomocy finansowej w ramach Programu opłata za odpady w danym miesiącu nie będzie niższa niż 53 zł.
Możesz skorzystać z programu, jeśli łącznie spełniasz następujące warunki:
1. jesteś właścicielem nieruchomości położonej na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański,
2. prowadzisz jednoosobowe lub dwuosobowe gospodarstwo domowe, w którym zużycie wody nie przekracza 4 m3 miesięcznie na osobę w gospodarstwie,
3. złożysz deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
4. wysokość dochodu w twoim gospodarstwie domowym w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty 3880 zł (dochód netto w gosp. jednoosobowym) lub kwoty 6000 zł (łączny dochód netto w gosp. dwuosobowym),
5. nie otrzymujesz dodatku mieszkaniowego,
6. uiszczasz w terminie opłaty za gospodarowanie odpadami, nie posiadasz zaległości z tego tytułu oraz zbierają odpady w sposób selektywny.
Osoby, które mieszkają w zabudowie jednorodzinnej i do tej pory rozliczały się od ilości osób w gospodarstwie domowym, zobowiązane są do złożenia nowej deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Natomiast za osoby mieszkające w zabudowie wielorodzinnej deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa zarządca lub administrator nieruchomości.

Aby wniosek o pomoc finansową w ramach gminnego programu osłonowego mógł zostać rozpatrzony należy złożyć deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi najpóźniej w dniu składania wniosku. Dopóki nie zostanie złożona deklaracja, wniosek nie będzie mógł być rozpatrzony.
Mieszkam w bloku jakie dokumenty muszę złożyć, żeby skorzystać z programu?
 1. Aby skorzystać z pomocy finansowej osoba uprawniona do udziału w programie musi  złożyć poprawnie wypełniony wniosek.
 2. Aby wniosek mógł zostać rozpatrzony zarządca lub administrator nieruchomości musi uprzednio złożyć deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dopóki nie zostanie złożona deklaracja, wniosek nie będzie mógł być rozpatrzony.
Mieszkam w domku jednorodzinnym jakie dokumenty muszę złożyć, żeby skorzystać z programu?
 1. Należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aby wniosek mógł zostać rozpatrzony należy złożyć deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi najpóźniej w dniu składania wniosku Dopóki nie zostanie złożona deklaracja, wniosek nie będzie mógł być rozpatrzony.
 2. Aby skorzystać z pomocy finansowej osoba uprawniona do udziału w programie musi  złożyć poprawnie wypełniony wniosek.
 3. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium zużycia wody tj.: faktury z ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku wystawione przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WiK”. Jeżeli czas zamieszkiwania na nieruchomości jest krótszy, należy przedstawić dokumenty potwierdzające zużycie wody za ten okres.
Pytania i wątpliwości dotyczącymi gospodarki odpadami mają prosimy kierować się do pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, ul. Krótka 4, w pon. 9:00-17:00, wt.-pt. 7:30-15:30.

Z pracownikami referatu można kontaktować się także pod nr tel. +48 58 775 99 88, +48 58 775 99 31, +48 58 775 99 18 lub za pośrednictwem adresu e-mail: smieci@pruszcz-gdanski.pl.