Pytania i odpowiedzi

Kto może złożyć wniosek o przyznanie pomocy w ramach programu?
Wniosek może złożyć właściciel nieruchomości. Przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.).
Skąd będę wiedzieć, czy należy mi się wsparcie w ramach programu?
Osobami uprawnionymi do przyznania wsparcia w ramach programu są osoby, które łącznie spełnią następujące kryteria:
1. są właścicielami nieruchomości położonej na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański,
2. prowadzą jednoosobowe lub dwuosobowe gospodarstwo domowe, w którym zużycie wody nie przekracza 4 m3 miesięcznie na osobę w gospodarstwie,
3. złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
4. wysokość dochodu w gospodarstwie domowym w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty 3505 zł (dochód netto w gosp. jednoosobowym) lub kwoty 5280 zł (łączny dochód netto w gosp. dwuosobowym), nie otrzymują dodatku mieszkaniowego,
5. uiszczają w terminie opłaty za gospodarowanie odpadami, nie posiadają zaległości z tego tytułu oraz zbierają odpady w sposób selektywny.
Gdzie można złożyć wniosek?
Osoby mieszkające w zabudowie wielorodzinnej:
Uruchomione zostały 4 punkty, w których osoby mieszkające w zabudowie wielorodzinnej mogą złożyć wniosek o pomoc w ramach programu. W okresie 1-30 lipca 2021 r., w pon., śr. 9:00-17:00, wt., czw., pt. 9:00-15:30 wnioski będzie można składać w:
• Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Niemcewicza 1,
• Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5,
• Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Matejki 1,
• Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Kasprowicza 16.

Osoby mieszkające w zabudowie jednorodzinnej:
Referat Gospodarki Komunalnej, ul. Krótka 4, w pon. 9:00-17:00, wt.-pt. 7:30-15:30.
Gdzie mogę zadać pytanie, jeśli mam wątpliwości?
Pytania i wątpliwości dotyczącymi gospodarki odpadami mają prosimy kierować się do pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej ul. Krótka 4, w pon. 9:00-17:00, wt.-pt. 7:30-15:30. Z pracownikami referatu można kontaktować się także pod nr tel. +48 58 775 99 88, +48 58 775 99 31, +48 58 775 99 18 lub za pośrednictwem adresu e-mail: smieci@pruszcz-gdanski.pl.

 
Gdzie można znaleźć wzór wniosku?
Osoby mieszkające w zabudowie jednorodzinnej otrzymały wzór wniosku do skrzynek pocztowych. Osoby mieszkające w zabudowie wielorodzinnej znajda wzór wniosku u swojego zarządcy lub administratora nieruchomości. Wzory wniosków dostępne są też w punktach przyjęć wniosków:
 • w Referacie Gospodarki Komunalnej przy ul. Krótkiej 4,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Niemcewicza 1 (tylko w dniach 1-30 lipca 2021 r.),
 • Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5 (tylko w dniach 1-30 lipca 2021 r.),
 • Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Matejki 1 (tylko w dniach 1-30 lipca 2021 r.),
 • Szkoła Podstawowa nr 4 przy ul. Kasprowicza 16 (tylko w dniach 1-30 lipca 2021 r.).
Wniosek w wersji elektronicznej można znaleźć na stronie: http://bip.pruszcz-gdanski.pl/
 
Ile wyniesie pomoc finansowa w ramach programu?
Po złożeniu wniosku i jego pozytywnej weryfikacji pomoc finansowa w ramach gminnego programu osłonowego wynosić będzie:
 1. w przypadku gospodarstw jednoosobowych:
 • w zabudowie jednorodzinnej do 50% wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod warunkiem, że po uwzględnieniu pomocy finansowej w ramach programu opłata za odpady w danym miesiącu nie będzie niższa niż 54 zł,
 • w zabudowie wielorodzinnej do 50% wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod warunkiem, że po uwzględnieniu pomocy finansowej w ramach Programu opłata za odpady w danym miesiącu nie będzie niższa niż 29 zł,
 1. w przypadku gospodarstw dwuosobowych:
 • w zabudowie jednorodzinnej do 25% wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod warunkiem, że po uwzględnieniu pomocy finansowej w ramach programu opłata za odpady w danym miesiącu nie będzie niższa niż 79 zł,
 • w zabudowie wielorodzinnej do 25% wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod warunkiem, że po uwzględnieniu pomocy finansowej w ramach Programu opłata za odpady w danym miesiącu nie będzie niższa niż 53 zł.
Jakie warunki muszę spełnić, żeby skorzystać z programu?
Możesz skorzystać z programu, jeśli łącznie spełniasz następujące warunki:
1. jesteś właścicielem nieruchomości położonej na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański,
2. prowadzisz jednoosobowe lub dwuosobowe gospodarstwo domowe, w którym zużycie wody nie przekracza 4 m3 miesięcznie na osobę w gospodarstwie,
3. złożysz deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
4. wysokość dochodu w twoim gospodarstwie domowym w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty 3505 zł (dochód netto w gosp. jednoosobowym) lub kwoty 5280 zł (łączny dochód netto w gosp. dwuosobowym),
5. nie otrzymujesz dodatku mieszkaniowego,
6. uiszczasz w terminie opłaty za gospodarowanie odpadami, nie posiadasz zaległości z tego tytułu oraz zbierają odpady w sposób selektywny.
Czy muszę złożyć deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
Osoby, które mieszkają w zabudowie jednorodzinnej i do tej pory rozliczały się od ilości osób w gospodarstwie domowym, zobowiązane są do złożenia nowej deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Natomiast za osoby mieszkające w zabudowie wielorodzinnej deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa zarządca lub administrator nieruchomości.

Aby wniosek o pomoc finansową w ramach gminnego programu osłonowego mógł zostać rozpatrzony należy złożyć deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi najpóźniej w dniu składania wniosku. Dopóki nie zostanie złożona deklaracja, wniosek nie będzie mógł być rozpatrzony.
Mieszkam w bloku jakie dokumenty muszę złożyć, żeby skorzystać z programu?
 1. Aby skorzystać z pomocy finansowej osoba uprawniona do udziału w programie musi  złożyć poprawnie wypełniony wniosek.
 2. Aby wniosek mógł zostać rozpatrzony zarządca lub administrator nieruchomości musi uprzednio złożyć deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dopóki nie zostanie złożona deklaracja, wniosek nie będzie mógł być rozpatrzony.
Mieszkam w domku jednorodzinnym jakie dokumenty muszę złożyć, żeby skorzystać z programu?
 1. Należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aby wniosek mógł zostać rozpatrzony należy złożyć deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi najpóźniej w dniu składania wniosku Dopóki nie zostanie złożona deklaracja, wniosek nie będzie mógł być rozpatrzony.
 2. Aby skorzystać z pomocy finansowej osoba uprawniona do udziału w programie musi  złożyć poprawnie wypełniony wniosek.
 3. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium zużycia wody tj.: faktury z ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku wystawione przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WiK”. Jeżeli czas zamieszkiwania na nieruchomości jest krótszy, należy przedstawić dokumenty potwierdzające zużycie wody za ten okres.