Zasiłki i pomoce dla obywateli Ukrainy | Пільги та допомоги для громадян України

Image Informujemy osoby mieszkające na terenie miasta Pruszcz Gdański, że od 18.03.2022 r. (piątek):
 1. wniosek o świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,
 2. jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę, przysługujące obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium RP jest legalny,
 3. wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego,
można składać wyłącznie w: Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim, ul. Niepodległości 9, czynne poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek-piątek 7:30 - 15:30.

Jednocześnie informujemy, iż obywatele Ukrainy wyżej wymienione wnioski mogą złożyć posiadając numer PESEL oraz numer rachunku bankowego.

Uwaga! Po świadczenie wychowawcze 500+ i rodzinny kapitał opiekuńczy kieruj się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej informacji na temat pobytu obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed konfliktem zbrojnym znajdziecie w zakładce Solidarni z Ukrainą.
 

Хочемо повідомити людей, які проживають у місті Прущ Гданський, що з 18.03.2022 (п’ятниця):
 • заяву про виплату грошової допомоги за рахунок проживання та харчування громадян України,
 • одноразова грошова допомога у розмірі 300 злотих на особу, належна громадянину України, перебування якого на території Республіки Польща є законним,
 • заява про встановлення права на сімейну допомогу,
можна подати лише за адресою: Муніципальний центр соціальної допомоги в Прущі Гданському, ul. Niepodległości 9, відкритий понеділок 8:00 - 16:00, вівторок-п'ятниця 7:30 - 15:30.

Разом з тим повідомляємо, що громадяни України можуть подавати зазначені заяви з номером PESEL та номером банківського рахунку.

Увага! Щоб отримати 500+ дитячих допомог та капіталу на опіку сім’ї, зверніться до установи соціального страхування.

Більше інформації про перебування громадян України, які втекли від збройного конфлікту, можна знайти у пакеті «Солідарня з Україною».

 

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Aby otrzymać zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego należy spełniać kryterium dochodowe, które w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 674 zł netto. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium jest wyższe i wynosi 764 zł netto na członka rodziny. Dochód ustala się na podstawie dochodu z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, tzw. bazowego, uwzględniając jednocześnie aktualną sytuację rodziny tzn. utratę dochodu lub jego uzyskanie po roku bazowym. Dochód z roku bazowego dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany. Ustalając prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od kryterium dochodowego, przy ustalaniu dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się członka rodziny, który zgodnie z oświadczeniem osoby ubiegającej się o te świadczenia, nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeśli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
 • Dziecko lub osoba ucząca się pozostaje w związku małżeńskim lub przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie) albo w pieczy zastępczej.
 • Pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.
 • Osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd chyba, że:
  • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  • ojciec dziecka jest nieznany (w takim przypadku konieczne będzie przedłożenie zupełnego aktu urodzenia dziecka z odpowiednią adnotacją),
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
 • Dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieka naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.
 • Członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wysokość zasiłku rodzinnego uzależniona jest od wieku dziecka i wynosi:
 • 95 zł na dziecko w wieku 0-5 lat,
 • 124 zł na dziecko w wieku 6-18 lat,
 • 135 zł na dziecko w wieku 19-24 lat.

Co zrobić aby otrzymać świadczenie
Świadczenie zostanie przyznane na wniosek osoby uprawnionej po otrzymaniu numeru PESEL.

Realizacja wypłaty
Konto bankowe.

Gdzie złożyć wniosek
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim, ul. Niepodległości 9.
poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:30-15:30
Świadczenie zostanie przyznane na wniosek osoby uprawnionej po otrzymaniu numeru PESEL.

 

Сімейна допомога призначена для часткового покриття витрат на утримання дитини. Для отримання сімейної допомоги та надбавок до сімейної допомоги необхідно відповідати критерію доходу, який на одну особу в сім’ї не може перевищувати 674 злотих нетто. Для сімей з дитиною-інвалідом цей критерій вищий і становить 764 злотих нетто на одного члена сім’ї. Дохід визначається виходячи з доходу за рік, що передує періоду допомоги, т. зв бази, з урахуванням поточного становища сім’ї, тобто втрати доходу або отримання його після базового року. Дохід базового року ділиться на кількість місяців, протягом яких був отриманий дохід. При встановленні права на сімейну допомогу залежно від критерію доходу, при визначенні доходу сім’ї на одну особу, член сім’ї, який за декларацією особи, яка звертається за цими виплатами, не перебуває на території Республіки Польща, не враховується.

Сімейна допомога та надбавки до сімейної допомоги виплачуються до досягнення дитиною 18 років або до навчання в школі, але не довше, ніж до досягнення нею 21 року, або до досягнення нею 24 років, якщо дитина продовжує навчання в школі чи університеті та має довідку про інвалідність середнього або тяжкого ступеня.

Сімейна допомога не призначається, якщо:
 • Дитина або учень перебуває у шлюбі або перебуває в установі, яка забезпечує цілодобове утримання (центр соціального захисту, центр допомоги молоді, притулок для неповнолітніх, ізолятор для неповнолітніх, слідчий ізолятор, колонія, військове училище чи інший навчальний заклад, якщо ці заклади забезпечити повне утримання) або у прийомну сім’ю.
 • Повнолітня дитина або особа, яка навчається, має право на сімейну допомогу на власну дитину.
 • Неповній дитині не встановлено на користь дитини від її батьків аліменти на підставі законної сили, встановленої або затвердженої судом, крім випадків, коли:
  • батьки або один із батьків дитини померли,
  • батько дитини невідомий (у цьому випадку необхідно буде надати повне свідоцтво про народження дитини з відповідною анотацією),
  • позов про встановлення аліментів від другого з батьків відхилено,
  • суд зобов’язав одного з батьків сплатити повну вартість утримання дитини та не зобов’язав другого з батьків сплачувати аліменти на дитину.
 • Дитина, за рішенням суду, перебуває під поперемінним піклуванням обох батьків у порівнянний та повторний періоди.
 • Член сім'ї має право на сімейну допомогу на дитину за кордоном, якщо інше не передбачено положеннями про координацію систем соціального забезпечення або двосторонніми угодами про соціальне забезпечення.
Розмір сімейної допомоги залежить від віку дитини і становить:
 • 95 злотих для дитини 0-5 років,
 • 124 злотих для дитини 6-18 років,
 • 135 злотих для дитини 19-24 років.
Що робити, щоб отримати вигоду
Допомога надається за бажанням уповноваженої особи після отримання номера PESEL.

Обробка платежів
Банківський рахунок.

Куди подати заяву
Муніципальний центр соціальної допомоги в Прущі Гданський, вул. Незалежність 9.
Понеділок 8:00-16:00
Вівторок - п'ятниця 7:30 - 15:30
Допомога надається за бажанням уповноваженої особи після отримання номера PESEL.