Potencjał

Miasto Pruszcz Gdański od lat przyciąga inwestorów aktywizując lokalny i krajowy kapitał. Stanowi ważne dla regionu centrum przemysłowe, usługowe, handlowe i kulturalne. 

Na obrzeżach miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie trójmiejskiej obwodnicy, przy węźle początkowym autostrady A1, znajduje się szczególnie atrakcyjny obszar inwestycyjny o powierzchni ok. 50 ha nazywany Bałtycką Strefą Inwestycyjną (BSI), gdzie swoje magazyny i zakłady produkcyjne lokują m.in. firmy z branży elektronicznej, spożywczej, magazynowej, odzieżowej i metalowej. Swoje hale i magazyny mają tu m.in. LPP S.A. (właściciel m.in. marek Reserved, Sinsey i Cropp), Crown Packaging czy Poczta Polska.


Bałtycka Strefa Inwestycyjna podzielona została na 3 strefy:

BSI I stanowią terenu usytuowane między linią torów PKP Pruszcz - Kartuzy a ul. Zastawną. Znajdują się tu następujące ulice: Kupiecka, Handlowa, Kredytowa, Batalionów Chłopskich. W I strefie została wykonana infrastruktura drogowa i techniczna ul. Handlowej i ul. Kupieckiej. Swoje siedziby, hale lub magazyny ulokowały tu następujące firmy: Poczta Polska, Krakowska Grupa Kapitałowa, Koszałka, Pomorskie Centrum Miejskie i Crown Packaging.

BSI II to tereny umiejscowione między ul. Zastawną a ul. Grunwaldzką wzdłuż ul. Tczewskiej. Swoje centrum dystrybucyjne ulokowała tu firma LPP S.A. (właściciel m.in. marek Reserved i Cropp). Jest to jeden z najnowocześniejszych w tej części Europy ośrodków logistycznych (hala magazynowa o powierzchni 30,6 tys. metrów kwadratowych i wysokości 15 metrów, w której przewidziana jest praca dla około 250 osób). Ponadto swoje siedziby lub magazyny mają tu następujące firmy: Investa, Rabat Pomorze, Kompania Piwowarska, Dajar, Rogum i BAT.

BS III to tereny inwestycyjne pomiędzy ul. Grunwaldzką i torami PKP. Znajduje się tu salon i magazyn firmy Black Red White. Na tym obszarze budowany jest obecnie zbiornik retencyjny. Dzięki tej inwestycji miasto będzie w stanie efektywniej gospodarować terenami przyległymi, a także zmniejszyć wpływ negatywnych skutków zjawisk klimatycznych w tym rejonie. Obecnie obszar objęty projektem w razie obfitych opadów narażony jest na podtopienia, dzięki sieci kanalizacji oraz zbiornikowi retencyjnemu tego typu zagrożenia będą zniwelowane do minimum.
 

Niezwykle ważnym dla rozwoju czynnikiem są dobrze wykształceni, przedsiębiorczy mieszkańcy, wysoka jakość życia, sprzyjające otoczenie biznesowe i finansowe, atrakcyjne perspektywy rozwoju oraz pozytywny wizerunek miasta w Polsce i Europie. Miasto Pruszcz Gdański jest jednym z liderów w dziedzinie pozyskiwania środków zewnętrznych. Najważniejsze inwestycje dofinansowane przez Unię Europejską to: Obwodnica Pruszcza Gdańskiego, Rekonstrukcja Faktorii i Szlaku Bursztynowego, Kompleksowa Rewitalizacja Historycznej Zabudowy w Pruszczu Gdańskim oraz rozpoczęty w roku 2021 projekt, którego celem jest budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych. Całkowita wartość projektu wynosi 12 482 620 zł z czego 8 706 402 zł to środki unijne.
Potencial


The city of Pruszcz Gdański has been attracting investors for years by activating local and national capital. It is an important industrial, service, commercial and cultural center for the region.

In the suburban area and the immediate vicinity of the Tricity ring road, at the starting junction of the A1 motorway, there is a particularly attractive investment area of approx. 50 ha which is called the Baltic Investment Zone (BSI). There are already warehouses and production plants are located, among others companies from the electronics, food, warehouse, clothing and metal industries. Also we will find here halls and warehouses, e.g. LPP S.A. (owner of brands such as Reserved, Sinsey and Cropp), Crown Packaging and Poczta Polska.

The Baltic Investment Zone has been divided into 3 zones:

BSI I consists of areas located between the PKP Pruszcz - Kartuzy track line and ul. Mortgage. The following streets are located here: Kupiecka, Handlowa, Kredytowa, and Batalionów Chłopskich. In zone I, the road and technical infrastructure of ul. Handlowa and ul. Kupiecka. The following companies have located their headquarters, halls or warehouses here: Poczta Polska, Krakowska Grupa Kapitałowa, Koszałka, Pomorskie Centrum Miejskie and Crown Packaging.

BSI II are areas located between ul. Zastawna and ul. Grunwaldzka along ul. Tczewska. LPP S.A. has located its distribution center here. (owner of the Reserved and Cropp brands, among others). It is one of the most modern logistics centers in this part of Europe (a warehouse with an area of 30.6 thousand square meters and a height of 15 meters, which is expected to accommodate about 250 people). Moreover, the following companies have their headquarters or warehouses here: Investa, Rabat Pomorze, Kompania Piwowarska, Dajar, Rogum and BAT.

BS III is an investment area between ul. Grunwaldzka and PKP tracks. There is a showroom and warehouse of the Black Red White company here. A retention reservoir is currently being built in this area. Thanks to this investment, the city will be able to manage the adjacent areas more effectively, as well as reduce the impact of the negative effects of climatic phenomena in this region. Currently, the area covered by the project, in the event of heavy rainfall, is exposed to flooding, thanks to the sewage network and the retention reservoir, such risks will be minimized.