• Home
 • Lista aktualności
 • Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w województwie pomorskim
Image

Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w województwie pomorskim

22 kwietnia 2024 roku Sejmik Województwa Pomorskiego podjął uchwałę nr 800/LXIV/24 w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu oraz trybu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego.

W ramach programu przewidziano trzy rodzaje stypendiów:

1)      Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego finansowane z budżetu województwa pomorskiego (Regulamin stanowi załącznik nr 1 do uchwały),
2)      Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Regionalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pomorskich szkół” współfinansowanego ze środków unijnych (Regulamin stanowi załącznik nr 2 do uchwały),
3)      Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego” współfinansowanego ze środków unijnych (Regulamin stanowi załącznik nr 3 do uchwały). 

Rozpoczęcie naboru wniosków o przyznanie ww. stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego planowane jest w drugiej połowie czerwca 2024 roku (informacja pojawi się na stronie https://des.pomorskie.eu/).

Jednocześnie informujemy, że wprowadzenie nowych regulaminów przyznawania stypendiów było konieczne w związku ze zmianą perspektywy finansowania unijnego i przyjęciem programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027), w ramach którego rozpoczęto realizację projektów uwzględniających wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów służące w szczególności wyrównywaniu ich szans edukacyjnych ze względu na trudną sytuację ekonomiczną.

Zgodnie z powyższym w regulaminach przyznawania stypendiów w ramach projektów unijnych, jako jeden z wymogów formalnych, warunkujących możliwość wnioskowania o stypendium, określono kryterium związane z posiadaniem przez rodzica albo pełnoletniego ucznia aktualnej decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wydanej przez organ polski.

Poniżej szczegółowe informacje:

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego finansowane z budżetu województwa pomorskiego – dedykowane uczniom uzyskującym sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym

a) kryteria dostępu:
 • w roku szkolnym 2023/2024 kandydat na stypendystę pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego,
 • osiągnął (indywidualnie) w roku szkolnym 2023/2024 w konkursach, turniejach lub olimpiadach (zgodnych z definicją w § 2 pkt 6 regulaminu):
- tytuł finalisty lub laureata na szczeblu międzynarodowym lub
- tytuł finalisty lub laureata na szczeblu ogólnopolskim.

b)      ocena merytoryczna – kryteria obowiązkowe (maksymalnie 57 punktów):
 • osiągnięcia w konkursach, turniejach lub olimpiadach (uwzględnia się maksymalnie 3 najwyżej punktowane osiągnięcia, jeden tytuł w odniesieniu do przedmiotu):
- laureat/finalista – szczebel międzynarodowy (12/10 punktów),
- laureat/finalista – szczebel ogólnopolski (8/6 punktów),
 • średnia ocen: liczba punktów = średnia ocen x 21/6 (maks. 21 punktów)
c)       ocena merytoryczna – kryteria dodatkowe (maksymalnie 6 punktów):
 • indywidualny program lub tok nauki (2 punkty),
 • orzeczenie o niepełnosprawności ucznia (2 punkty),
 • lokalizacja szkoły – miasta na prawach powiatu/miasta powiatowe/pozostałe miejscowości (0/1/2 punkty).

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Regionalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pomorskich szkół” współfinansowanego ze środków unijnych – dedykowane uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy – pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej – wykazują się wysoką średnią oraz osiągnięciami w konkursach i olimpiadach przedmiotowych:

a)      kryteria dostępu:
 • w roku szkolnym 2024/2025 kandydat na stypendystę będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego,
 • w roku szkolnym 2024/2025 będzie uczniem VII, VIII klasy szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej,
 • średnia ocen na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2023/2024 co najmniej:
-        5,00 – w szkole podstawowej,
-        4,75 – w szkole ponadpodstawowej,
 • rodzic albo opiekun prawny ucznia albo pełnoletni uczeń posiada aktualną decyzję w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wydaną przez organ polski,
 • kandydat uzyskał minimum 4 punkty (w ramach kryteriów obowiązkowych i dodatkowych opisanych poniżej);
b)      ocena merytoryczna – kryterium obowiązkowe (maksymalnie 10 punktów)
 • średnia ocen (maksymalnie 10 punktów):
-        w VI, VII, VIII klasie szkoły podstawowej: liczba punktów = (średnia ocen – 5,00) x 10,
-        ocen w szkole ponadpodstawowej: liczba punktów = (średnia ocen – 4,75) x 8;

c)       ocena merytoryczna – kryteria dodatkowe (maksymalnie 28 punktów):
 • 3 wybrane osiągnięcia w konkursach lub olimpiadach (zgodnych z definicją w § 2 pkt 6 regulaminu):
- laureat/finalista szczebel ogólnopolski (6/4 punkty),
- laureat/finalista szczebel wojewódzki (3/1 punkt),
 • pobieranie przez ucznia nauki w szkole preferowanej – wg załącznika do regulaminu wyboru projektów (5,25 punktu)
 • orzeczenie o niepełnosprawności ucznia (3,5 punktu),
 • zamieszkanie ucznia na obszarze wiejskim (1,25 punktu).

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego” współfinansowanego ze środków unijnych – dedykowane uczniom szkół zawodowych, którzy – pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej – wykazują się wysoką średnią ocen z przedmiotów zawodowych oraz osiągnięciami w konkursach z tych przedmiotów:

a)      kryteria dostępu:
 • w roku szkolnym 2024/2025 kandydat na stypendystę będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego w szkole branżowej I stopnia lub technikum,
 • w roku szkolnym 2023/2024 ukończył odpowiednio:
-        I lub II klasę branżowej szkoły I stopnia,
-        I, II, III lub IV klasę technikum,
 • średnia ocen ze wszystkich przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych oraz zajęć praktycznych i praktyk zawodowych co najmniej 5,2,
 • rodzic albo opiekun prawny ucznia albo pełnoletni uczeń posiada aktualną decyzję w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wydaną przez organ polski.
b)      ocena merytoryczna – kryterium obowiązkowe (maksymalnie 12 punktów)
 • średnia ocen: liczba punktów = (średnia ocen – 5,2) x 15 (maks. 12 punktów)
c)       ocena merytoryczna – kryteria dodatkowe (maksymalnie 69 punktów):
 • 3 wybrane osiągnięcia w konkursach (zgodnych z definicją w § 2 pkt 6 regulaminu), turniejach lub olimpiadach (zgodnych z definicją w § 2 pkt 19 regulaminu):
-        laureat/finalista turnieju lub olimpiady szczebel ogólnopolski (20/15 punktów),
-        I, II, III miejsce lub wyróżnienie w konkursie zawodowym o zasięgu ponadwojewódzkim lub tytuł odpowiadający tym miejscom lub wyróżnieniu (10 punktów),
-        I, II, III miejsce lub wyróżnienie w konkursie zawodowym o zasięgu wojewódzkim lub tytuł odpowiadający tym miejscom lub wyróżnieniu (5 punktów),
 • orzeczenie o niepełnosprawności ucznia (5 punktów),
 • zamieszkanie ucznia na obszarze wiejskim (4 punkty).
Załączniki:
Uchwała,
Załącznik nr 1 (Regulamin przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego finansowanych z budżetu województwa pomorskiego),
Załącznik nr 2 (Regulamin przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Regionalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pomorskich szkół” współfinansowanego ze środków unijnych),
Lista szkół preferowanych do Załącznika nr 2,
Załącznik nr 3 (Regulamin przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego” współfinansowanego ze środków unijnych).