• Home
  • Lista aktualności
  • Jak zadbać o środowisko, czyli jakie dotacje proekologiczne może uzyskać mieszkaniec Pruszcza Gdańskiego
Image

Jak zadbać o środowisko, czyli jakie dotacje proekologiczne może uzyskać mieszkaniec Pruszcza Gdańskiego

Poziom świadomości ekologicznej i odpowiedzialność społeczna stale rosną. Dostępnych jest coraz więcej dedykowanych programów proekologicznych i dofinansowań mających na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, czy walkę ze smogiem. Wszystko po to, by zwiększyć liczbę gospodarstw domowych korzystających z odnawialnych źródeł energii lub źródeł niskoemisyjnych. Miasto Pruszcz Gdański wychodzi naprzeciw temu trendowi. Mając na celu polepszenie jakości powietrza, stara się, aby mieszkańcy mieli możliwość skorzystania z dofinansowań, które ułatwią przeprowadzenie modernizacji. Poniżej przedstawione zostały programy proekologiczne do udziału, w których zachęcamy mieszkańców Pruszcza Gdańskiego.

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”
– Od lipca 2019 r. Gmina Miejska Pruszcz Gdański, w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, prowadzi punkt konsultacyjno-informacyjny dotyczący programu Czyste Powietrze. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w Referacie Gospodarki Komunalnej w godzinach pracy urzędu. – informuje Marta Rauchfleisch, starszy inspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej. – W tym miejscu mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego mogą skorzystać ze wsparcia pracownika przeszkolonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, który udzieli informacji dotyczących programu. W punkcie konsultacyjnym udzielana jest także pomoc w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie, a w kolejnym etapie oferowana jest pomoc w rozliczeniu zadania.

PODSTAWOWY WARUNEK UDZIAŁU W PROGRAMIE
– Podstawowym warunkiem udzielenia dotacji do zakupu nowego źródła ciepła jest konieczność likwidacji źródła ciepła na paliwo węglowe. Dodatkowo, jeśli w budynku jest źródło ciepła spełniające warunki programu np. piec gazowy, pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne czy piec na paliwo stałe minimum 5 klasy, a budynek został wybudowany przed 31 grudnia 2013 r. można uzyskać dofinansowanie do ocieplenia przegród budowlanych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Przedsięwzięcia realizowane w ramach programu nie dotyczą budynków wielorodzinnych i budynków nowobudowanych. – dodaje Marta Rauchfleisch.

ZMIANY W PROGRAMIE W 2023 ROKU
Od 3 stycznia 2023 r. w programie Czyste powietrze pojawiły się następujące zmiany:
- podwyższone zostały progi dochodowe,
- podniesiono maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych materiałów i urządzeń finansowanych z programu oraz maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć,
- zmieniona wersja programu przewiduje dodatkowe dofinansowanie dla beneficjentów, którzy zdecydują się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji (wymóg przeprowadzenia audytu energetycznego),
- koszt przeprowadzenia audytu energetycznego stanowić będzie dodatkowe dofinansowanie,
- koszty kwalifikowane nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT), tzn. dotacja będzie udzielana w odniesieniu do kosztów netto,
- w nowej wersji programu wprowadzono możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie,
- wprowadzona została możliwość zakupu i montażu kotła na biomasę drzewną o emisyjności do 20 mg/m3, w budynku podłączonym do sieci dystrybucji gazu.

MIEJSKIE DOFINANSOWANIE NA WYMIANĘ WĘGLOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA
Gmina Miejska Pruszcz Gdański ze środków budżetu miasta również udziela dofinansowania do likwidacji źródeł ciepła na paliwo stałe. Można je zastąpić kotłami gazowymi, pompami ciepła, ogrzewaniem elektrycznym, ogniwami fotowoltaicznymi. Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju zastosowanego nowego źródła ciepła.
Warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie wniosku o dofinansowanie przed rozpoczęcie prac. Nie będą dofinansowane zadania rozpoczęte lub zakończone. W odróżnieniu od programu Czyste Powietrze w programie miejskim nie ma kryterium dochodowego, a wymieniane źródła ciepła mogą znajdować się nie tylko w budynkach jednorodzinnych, ale także w zabudowie wielorodzinnej czy usługowej.
Gmina Miejska Pruszcz Gdański nie udziela dofinansowań do termomodernizacji budynków na terenie miasta. Mieszkańcy mogą się starać o dofinansowanie tego typu prac w ramach programu Czyste Powietrze.

Zgodnie z zapisami regulaminu programu Czyste Powietrze, jak i miejskiego programu, można ubiegać się o dofinansowanie zarówno z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, jak i ze środków miasta, pod warunkiem że łączna kwota dofinansowania na przedsięwzięcie nie przekroczy 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

„PRUSZCZAŃSKIE” DOTACJE NA USUNIĘCIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
W siedzibie Referatu Gospodarki Komunalnej przy ul. Krótkiej 4 można również składać wnioski o przyznanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Kwota dofinansowania może wynosić nawet 100% kosztów poniesionych na demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie azbestu. Warunkiem udzielenia dotacji jest posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do nieruchomości. Dotacja nie może zostać udzielona, jeżeli wniosek został złożony po zakończeniu zadania. Dotacja będzie udzielona Wnioskodawcom, którzy zawrą umowę z wykonawcą wskazanym przez Urząd Miasta Pruszcz Gdański, wyłonionym w drodze ogłoszonego przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański zapytania ofertowego.

ILE OSÓB SKORZYSTAŁO Z PROEKOLOGICZNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO W PRUSZCZU GDAŃSKIM?
Od 2019 roku, odkąd w Pruszczu Gdańskim prowadzony jest punkt konsultacyjno-informacyjny dotyczący programu Czyste Powietrze, z terenu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wpłynęło 227 wniosków o dofinansowanie z programu, rozliczonych zostało natomiast 136 przedsięwzięć. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku wypłacił wnioskującym sumaryczną dotację w kwocie: 1 526 503,15 zł.

Niezależnie od programu rządowego, Gmina Miejska Pruszcz Gdański w latach 2011-2022 na likwidację pieców węglowych przeznaczyła z budżetu miasta łącznie 1 335 411,15 zł. Dzięki tym środkom udało się usunąć 260 nieekologicznych źródeł ciepła.

Przy wykorzystaniu dofinansowania z dotacji Urzędu Miasta na usunięcie wyrobów zawierających azbest od 2009 r. zdemontowano eternit z 208 nieruchomości, wykorzystując przy tym środki pochodzące z budżetu miasta w wysokości 235 431,23 zł.

Programy opisane w artykule nadal są prowadzone i zachęcamy mieszkańców Pruszcza Gdańskiego do zapoznania się z możliwościami oferowanymi przez miasto. Poniżej zamieszczone zostały wnioski do tzw. programów miejskich:
- Wniosek o udzielenie dofinansowania na likwidację węglowego źródła ciepła z budżetu Miasta Pruszcz Gdański,
Wniosek o przyznanie dotacji z budżetu Miasta Pruszcz Gdański na usuwanie wyrobów zawierających azbest,

Więcej informacji o programie Czyste Powietrze znajduje się na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/

Referat Gospodarki Komunalnej
ul. Krótka 4, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 775 99 31
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 9:00-17:00
wtorek-piątek: 7:30-15:30