Image

Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap II

W Pruszczu Gdańskim trwa budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w ramach projektu „Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rejonie Przy Torze – etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ulicy Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ulicy Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim”. Środki na ten cel pochodzą w przeważającej części z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, priorytet Ochrona środowiska.

Projekt wystartował w maju 2021 roku i zgodnie z założeniami ma zostać zakończony w ostatnim kwartale bieżącego roku. W ostatniej fazie robotami zajmie się firma WODKAN-GRZENKOWICZ sp. z o.o., która wygrała postępowanie dotyczące zamówienia: Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap II. W dniu 15.06.2022 r. podpisana została umowa, której realizacja ma się zakończyć do 15.10.2022 r.

Przedmiot zamówienia określony w umowie obejmuje: wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego, oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, polegających na budowie zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap II w ramach pozwolenia na budowę zbiornika retencyjnego i sieci kanalizacji deszczowej, inwestycja na działkach nr 10, 4/5, 4/2, 20/12, 20/3, 20/6, 20/8, 21/8, 21/7, 21/9, 21/10, 21/12, 10 obręb 18 i dz. Nr 150/6 obr. 15 w m. Pruszcz Gdański (kategoria obiektu XXIV i XXVI). Wartość umowy to 7 188 120,00 zł.

Całkowita wartość projektu wynosi 11 480 301,31 zł, z czego 8 016 986,87 zł to środki unijne.

Szczegóły można znaleźć na stronie inwestycji: Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rejonie Przy Torze – etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ulicy Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ulicy Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim.