Budżet Obywatelski na rok 2023

Budżet Obywatelski daje każdemu mieszkańcowi Pruszcza Gdańskiego możliwość bezpośredniego wpływu na to, jakie działania lub inwestycje zostaną zrealizowane w roku następnym. Wszystko to w ramach wyodrębnionej z budżetu kwoty, z której przez samorząd zostaną zrealizowane projekty w oparciu o pomysły i potrzeby mieszkańców.

Pruszczanie co roku zgłaszają projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego, a następnie biorą udział w głosowaniu na te zadania, które według nich powinny zostać zrealizowane. Dzięki inicjatywie zarówno na etapie zgłaszania projektów, jak i podczas głosowania na wybrane projekty, każdy może zdecydować o zmianach w mieście i poprawie warunków życia całej społeczności.

Czym jest Budżet Obywatelski?
Budżet Obywatelski stanowi wyodrębnioną część budżetu miejskiego. Co roku wysokość środków określana jest przez Radnych Rady Miasta Pruszcz Gdański w drodze uchwały. Mieszkańcy miasta w ramach konsultacji społecznych zapraszani są do zgłaszania pomysłów na co powinny zostać przeznaczone środki z Budżetu Obywatelskiego. Do dyspozycji mieszkańców z miejskiej kasy jest 600 tys. zł, w tym na realizację jednego projektu można przeznaczyć nie więcej niż 150 tys. zł. Konsultacje kończą się etapem głosowania.

Po co nam Budżet Obywatelski?
To działanie wzmacnia zaangażowanie mieszkańców w sprawy społeczności lokalnej. Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu mieszkańcy mają bezpośredni wpływ na wybór zadań, które zostaną zrealizowane z budżetu miasta w przyszłym roku. Dzięki głosowi mieszkańców lokalne władze wiedzą więcej o ich potrzebach. Czas zgłaszania wniosków do Budżetu Obywatelskiego to moment, aby powiedzieć głośno, np. tu przydałby się przystanek, tam potrzebujemy mieć więcej zieleni, na osiedlu potrzebujemy więcej ławek, w okolicy nie ma placu zabaw i chcielibyśmy go mieć. Wystarczy złożyć wniosek i opisać potrzeby.

Jak zgłosić wniosek?
Wnioski do Budżetu Obywatelskiego można złożyć wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański (ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański) lub elektronicznie za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.bo.pruszcz-gdanski.pl (uwaga formularz aktywny będzie od 1.04.2022 r.). Od 2021 roku istnieje możliwość zgłaszania projektów, których realizacja może się odbywać na terenach nienależących do miasta. Dzięki temu zadania będą mogły być wykonane na działkach należących do wspólnot albo spółdzielni mieszkaniowych. Do wniosku należy dołączyć listę poparcia min. 1 mieszkańca Pruszcza Gdańskiego. Osoba, która zgłosi taki projekt, musi posiadać zgodę zarządcy lub właściciela na użyczenie terenu na czas nie krótszy niż okres amortyzacji tego projektu. Poza tym, po zakończeniu zadania, teren musi być dostępny dla wszystkich mieszkańców naszego miasta

Wniosek złożony. Co dalej?
Wszystkie wnioski podlegają analizie i weryfikacji przez specjalnie powołany do tego celu zespół. Komisja ma za zadanie sprawdzić i szczegółowo omówić każdy z wniosków. Przeanalizować potrzebę, możliwości techniczne oraz budżet wniosku. W sierpniu 2022 do publicznej wiadomości podana zostanie ostateczna lista wniosków, które we wrześniu 2022 poddane zostaną pod głosowanie pruszczan.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 w mieście Pruszcz Gdański przedstawia się następująco:
  • od 1 do 30 kwietnia 2022 r. - składanie przez mieszkańców propozycji inwestycji i zadań do budżetu obywatelskiego na rok 2023,
  • maj/czerwiec/lipiec 2022 r. - weryfikacja zgłoszonych projektów,
  • sierpień 2022 r. - opublikowanie propozycji listy zadań,
  • 5-19 września 2022 r. - głosowanie nad listą proponowanych zadań,
  • do 07 października 2022 r. - ogłoszenie wyników głosowania.
Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszonych projektów oraz zasad głosowania na nie można znaleźć na stronie: bo.pruszcz-gdanski.pl.