• Home
  • Dodatek elektryczny
Image

Dodatek elektryczny

Informujemy, że realizacją dodatku elektrycznego dla mieszkańców Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, o których mowa w ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, będzie zajmował się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej — Sekcja Świadczeń Rodzinnych.

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13 b ustawy – Prawo energetyczne, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27 a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.
 
Dodatek energetyczny


WAŻNE:
  • Jeśli gospodarstwo domowe korzysta z energii elektrycznej wytwarzanej z mikroinstalacji fotowoltaicznej, dodatek elektryczny nie przysługuje.
  • Dodatek elektryczny nie przysługuje również gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku do innych źródeł ciepła, jak pellet, gaz LPG, drewno czy olej opałowy. 
  • Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego urzędnik będzie miał wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym informacji w nim podanych, może przeprowadzić wywiad środowiskowy. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie kontroli lub uniemożliwienie jej przeprowadzenia, będzie podstawą do odmowy przyznania dodatku elektrycznego. 
  • Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego należy złożyć w terminie do dnia 1 lutego 2023 r.
  • Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Więcej szczegółów:
https://mops-pruszczgd.naszbip.pl/czym-sie-zajmujemy/dodatek-elektryczny