Image

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli publicznych w Pruszczu Gdańskim

16 sierpnia 2021 r. w mieście Pruszcz Gdański rusza nabór uzupełniający do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W rekrutacji mogą wziąć udział dzieci urodzone w latach 2015-2018 oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny. Rekrutacja uzupełniająca będzie przebiegała na wolne miejsca, z zastosowaniem odpowiednich zasad oraz kryteriów, podobniejak w rekrutacji podstawowej.

Wnioski należy składać do 18 sierpnia 2021 r. do godz. 15:00, a wyniki poznamy 25 sierpnia 2021 r. Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego określa załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Pruszcza Gdańskiego Nr 16/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r.  (http://bip.pruszcz-gdanski.pl/zarzadzenie/10093/zarzadzenie-nr-16-2021).

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca jest prowadzone do:

  1. Oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim zorganizowanych w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 30 oraz przy ul. Żwirki i Wigury 8, (uwaga! Dokumenty rekrutacyjne składa się w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 30);
  2. Oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim zorganizowanych w budynku przy ul. Jana Kochanowskiego 8;
  3. Przedszkola Publicznego „Nad Rzeczką” w Pruszczu Gdańskim przy ul. Podkomorzego 20;
  4. Przedszkola Publicznego im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojciecha Kossaka 15,
  5. Przedszkola Publicznego „Czwóreczka” w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana Kasprowicza 25;
  6. Przedszkola Publicznego „Geniusz” w Pruszczu Gdańskim przy ul. Obrońców Wybrzeża 31.

Rekrutacja, tak jak w pierwszym terminie, prowadzona jest z wykorzystaniem Elektronicznego systemu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, który dostępny jest na stronie https://pruszczgdanski.formico.pl. Za pośrednictwem tego systemu rodzic składa wniosek, w którym wskazuje wybrane przez siebie maksymalnie trzy przedszkola w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego. Wypełniony w systemie informatycznym wniosek powinien być następnie wydrukowany i po podpisaniu dostarczony do przedszkola pierwszego wyboru. Wraz z wnioskiem do placówki pierwszego wyboru należy dostarczyć wszystkie niezbędne załączniki (dokumenty i oświadczenia) potwierdzające spełnianie zaznaczonych we wniosku kryteriów. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).

Uwaga! Wniosek wraz z dokumentami składamy wyłącznie w jednej placówce i jest to placówka, którą rodzic wskazał we wniosku jako najbardziej preferowaną.

Wyniki rekrutacji widoczne będą na koncie dziecka, które utworzone zostanie podczas  składania wniosku https://pruszczgdanski.formico.pl. Przypominamy, że wyniki rekrutacji poznamy 25 sierpnia 2021 r.

Szczegółowe zasady oraz terminy dotyczące rekrutacji znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: http://bip.pruszcz-gdanski.pl/artykuly/578/rekrutacja-do-szkol-i-przedszkoli

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z zespołem Referatu Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miasta Pruszcz Gdański tel. +48 58 775 99 72.