Image

Stypendium dla najlepszych uczniów!

Z roku na rok rośnie ilość stypendystów Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, w roku ubiegłym było ich ponad 300. Kwota udzielonego stypendium jest przyznawana raz w roku i jej wysokość jest uzależniona od etapu edukacji na jakim znajduje się uczeń. Uczniowie szkół podstawowych klas od IV do VI mogą liczyć na 500 zł, klas od VII do VIII na 1 000 zł, pozostali uczniowie za swoje wysokie wyniki otrzymają 2 000 zł. 

Co zrobić aby otrzymać stypendium?
Należy zgłosić taką chęć samodzielnie, nie zrobi tego za nas nauczyciel lub trener. Pełnoletni uczniowie mogą składać wnioski samodzielnie, w imieniu uczniów niepełnoletnich wnioski w ich imieniu składać mogą rodzice lub opiekunowie prawni. W tym roku został opublikowany nowy Regulamin, wśród istotnych zmian jakie nastąpiły jest kryterium zamieszkania. Od tego roku o stypendium Burmistrza mogą ubiegać się uczniowie pruszczańskich szkół, bez względu na miejsce zamieszkania.

Wzór wniosku wraz z wymaganiami znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.pruszcz-gdanski.pl/artykuly/581/stypendia-i-nagrody-burmistrza Wnioski należy składać do 30 czerwca. Po pozytywnym rozpatrzeniu, wnioskodawca może liczyć na wypłatę stypendium najpóźniej do 30 sierpnia. Jakie konkretnie kryteria należy spełnić, aby ubiegać się o stypendium opisujemy poniżej.

Wyniki w nauce
Do ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce uprawniony jest uczeń, który w danym roku szkolnym w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 5,70 w klasie IV-VI szkoły podstawowej, 5,50 w klasie VII-VIII szkoły podstawowej, 5,00 w szkole ponadpodstawowej oraz uzyskał tytuł laureata lub finalisty bądź zajął I, II, III miejsce w konkursie, turnieju albo olimpiadzie o charakterze interdyscyplinarnym, przedmiotowym lub tematycznym, na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym lub gminnym.

Osiągnięcia sportowe
Do ubiegania się o stypendium za osiągnięcia sportowe uprawniony jest uczeń, który w danym roku szkolnym w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 4,00 oraz spełnił jeden z poniższych warunków:
  • zajął jedno z trzech pierwszych miejsc w ogólnopolskich zawodach o randze Mistrzostw Polski zorganizowanych przez odpowiedni związek sportowy, w dyscyplinie znajdującej się w wykazie „Systemu Sportu Młodzieżowego” prowadzonym przez ministra właściwego ds. sportu – dotyczy dyscyplin indywidualnych;
  • zajął jedno z dziesięciu pierwszych miejsc w międzynarodowych zawodach o randze Mistrzostw Świata lub Mistrzostw Europy zorganizowanych przez odpowiedni związek sportowy lub międzynarodową organizację sportową, w dyscyplinie znajdującej się w wykazie „Systemu Sportu Młodzieżowego” prowadzonym przez ministra właściwego ds. sportu – dotyczy dyscyplin indywidualnych i zespołowych;
  • zajął jedno z trzech pierwszych miejsc w Mistrzostwach Polski lub w finale wojewódzkim zawodów organizowanych przez Polski Związek Sportowy lub międzynarodową organizację sportową, w dyscyplinie znajdującej się w wykazie „Systemu Sportu Młodzieżowego” prowadzonym przez ministra właściwego ds. sportu – dotyczy dyscyplin zespołowych;
  • zajął jedno z trzech pierwszych miejsc w finale wojewódzkim zawodów organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży – dotyczy dyscyplin indywidualnych i zespołowych;
  • został zakwalifikowany co najmniej do kadry województwa pomorskiego w danym roczniku, w dyscyplinie znajdującej się w wykazie „Systemu Sportu Młodzieżowego” prowadzonym przez ministra właściwego ds. sportu – dotyczy dyscyplin zespołowych.
Osiągnięcia artystyczne
Do ubiegania się o stypendium za osiągnięcia artystyczne uprawniony jest uczeń, który w danym roku szkolnym w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 4,50 oraz uzyskał tytuł laureata bądź finalisty lub zajął I, II, III miejsce w konkursie, turnieju albo przeglądzie o charakterze artystycznym na szczeblu ogólnopolskim.

Przydatne pliki i linki:
Link do procedury wraz z wnioskami w Biuletynie Informacji Publicznej
Link do uchwały nr XIX/255/2020 Rady Miasta Pruszcz Gdański wraz z regulaminem