II Miejski Konkurs Ekologiczny dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych

 • Home
 • Wydarzenia
 • II Miejski Konkurs Ekologiczny dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych
31.03.2023 r. w Szkole Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim odbędzie się II Miejski Konkurs Ekologiczny. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV- VIII szkół podstawowych z terenu miasta Pruszcz Gdański. Konkurs obejmuje i poszerza elementy treści podstawy programowej z przedmiotów: biologia, geografia, fizyka i chemia oraz wiadomości wykraczające poza program nauczania dotyczące ekologii.

31.03.2023 r. w Szkole Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim odbędzie się II Miejski Konkurs Ekologiczny. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV- VIII szkół podstawowych z terenu miasta Pruszcz Gdański. Konkurs obejmuje i poszerza elementy treści podstawy programowej z przedmiotów: biologia, geografia, fizyka i chemia oraz wiadomości wykraczające poza program nauczania dotyczące ekologii.

Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach:
 • Test wiedzy: zawierający zadania zamknięte i otwarte w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV – VI oraz klasy VII – VIII. 
 • Praca plastyczna: "Osobliwości przyrodnicze lub kulturowe Doliny Raduni". Kategoria wiekowa: klasy IV – VI. 
 • Praca literacka: "Osobliwości przyrodnicze lub kulturowe Doliny Raduni". Kategoria wiekowa: klasy VII – VIII, 
 • Projekt badawczy: "Wpływ zanieczyszczeń antropogenicznych i naturalnych na biocenozę wód powierzchniowych naszego regionu. Znaczenie organizmów wskaźnikowych w ocenie stopnia czystości wód".
Zagadnienia  konkursu wiedzy:

klasy IV – VI
 • obowiązujące podstawy programowe do nauczania przedmiotów: przyroda kl. IV, biologia i geografia kl. V – VI
 • formy ochrony przyrody w Polsce i w regionie
 • łańcuchy pokarmowe w różnych środowiskach (pole, łąka, las, jezioro, rzeka)
 • źródła energii odnawialnej i nieodnawialnej
 • źródła zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby
 • organizmy żywe żyjące w poszczególnych piętrach lasu
 • znaczenie roślin dla ludzi, zwierząt, środowiska
 • zwierzęta, rośliny chronione w Polsce
 • gatunki roślin inwazyjnych
 • charakterystyka polskich parków narodowych (pobrzeża i pojezierza)
 • pojęcia związane z segregacją odpadów
 • podstawowe znaki ekologiczne
 • święta ekologiczne: Dzień Wody, Dzień Ziemi, Dzień bez samochodu, Światowy Dzień Ochrony Środowiska, Dzień Bałtyku
klasy VII – VIII
 • obowiązujące podstawy programowe do nauczania przedmiotów: przyroda kl. IV, biologia i geografia kl. V – VIII, fizyka i chemia kl. VII – VIII
 • formy ochrony przyrody w Polsce i w regionie
 • ekologia, czyli wzajemne zależności organizmów i ich środowisk (biocenoza, biotop, ekosystem)
 • źródła energii odnawialnej i nieodnawialnej
 • biopaliwa
 • źródła zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby
 • skutki zanieczyszczenia gleb, wód i powietrza
 • klimat i jego zmiany globalne skutki zanieczyszczenia środowiska: dziura ozonowa, efekt cieplarniany, smog, kwaśne deszcze
 • znaczenie roślin dla ludzi, zwierząt, środowiska
 • gatunki roślin inwazyjnych
 • tradycyjne ogrody przyjazne naturze i krajobrazom
 • charakterystyka polskich parków narodowych (pobrzeża i pojezierza)
 • naturalne wskaźniki zanieczyszczenia środowiska (bioindykatory)
 • pojęcia związane z segregacją odpadów, recykling, utylizacja, kompostowanie
 • podstawowe znaki ekologiczne
 • ślad wodny, ślad węglowy
 • gatunki obce dla Morza Bałtyckiego
 • allelopatia w świecie roślin
 • strefy morza i gatunki charakterystyczne dla Bałtyku
 • święta ekologiczne: Dzień Wody, Dzień Ziemi, Dzień bez samochodu, Światowy Dzień Ochrony Środowiska, Światowy Dzień Mokradeł, Dzień Bałtyku, Tydzień Czystości Wód
 • Obszary Natura 2000 w Polsce (idea projektu, priorytetowe siedliska przyrodnicze w Polsce i priorytetowe gatunki występujące w Polsce)

Konkurs objęty jest patronatem honorowym Burmistrza Pruszcza Gdańskiego oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WIK Sp. z o. o.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: https://sp4gda.edupage.org/a/eko-szkola