Oferta

Zapoznaj się z ofertami sprzedaży oraz dzierżawy nieruchomości | See the real estate sale and lease offers:
 
W 2020 roku w Pruszczu Gdańskim oddano do użytku 549 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 17,39 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Pruszczu Gdańskim to 12 125 nieruchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 387 mieszkań. 96,5% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 3,5% na cele indywidualne. 

Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w Pruszczu Gdańskim to 56,50 m2. Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,94% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,81% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 99,30% mieszkań posiada łazienkę, 96,34% korzysta z centralnego ogrzewania, a 77,52% z gazu sieciowego.

 
In 2020, 549 apartments were commissioned in Pruszcz Gdański. According to statistical calculations, 17.39 new flats were completed per 1000 inhabitants. This value is much higher than the value for the Pomeranian Voivodeship and much higher than the average for the entire Poland. The total housing stock in Pruszcz Gdański is 12,125 properties. Thus, statistically, there are 387 apartments per 1,000 inhabitants. 96.5% of the apartments were intended for sale or rent, and 3.5% for individual purposes.

he average usable area of the real estate put into use in 2020 in Pruszcz Gdański is 56.50 m2. Taking into account technical and sanitary installations, 99.94% of the apartments are connected to the water supply, 99.81% of the properties are equipped with a flush toilet, 99.30% of the apartments have a bathroom, 96.34% use central heating, and 77.52% from network gas.

(Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 
Mapa terenów inwestycyjnych, nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży. |  Map of investment areas, undeveloped real estate held for sale.
 

Przejrzyj wiadomości dot. inwestycji, które są realizowane w naszym mieście

Z uwagi na konieczność dostosowania budynku Urzędu Miasta Pruszcz Gdański do wymogów dostępności wynikających z potrzeb osób o różnym stopniu niepełnosprawności, w tym potrzebę zniesienia barier funkcjonalnych, rozpoczynamy remont i wraz z nim wprowadzamy zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu urzędu. Po zakończeniu prac remontowych poprawie ulegnie funkcjonalność budynku, w tym m.in. kasa urzędu oraz stanowiska referatu podatków i opłat dostępne będą na parterze. Zmianie ulegnie także układ biura podawczego, które zostanie dostosowane do aktualnie panujących wymogów dostępności i bezpieczeństwa informacji.

Remont budynku będzie przebiegał w kilku etapach. O każdej zmianie będziemy informować Państwa na bieżąco. Jednocześnie bardzo prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość, wszystkie te zmiany wprowadzamy z myślą o naszych mieszkańcach.

Pierwszy etap remontu rozpocznie się 9 sierpnia 2021 r. i w tym dniu nastąpią znaczące zmiany dotyczące organizacji pracy w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański.

Jak będzie wyglądała organizacja pracy w urzędzie w trakcie remontu?
 • Wejście główne do budynku urzędu zostanie całkowicie zamknięte, a obsługa interesantów będzie odbywać się w tymczasowych biurach mieszczących się w kontenerach ustawionych na parkingu, z tyłu budynku.
 • Do kasy urzędu będzie można wejść tylnym wejściem. Kasa na pierwszym etapie remontu nie zmienia lokalizacji i dostępna będzie jak dotychczas na pierwszym piętrze.
 • Obsługa spraw realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego oraz Referat Obywatelski, w tym m.in. dowody osobiste, meldunki, działalność gospodarcza, punkt obsługi Pruszczańskiej Karty Mieszkańca, stanowisko do samopisu w ramach Narodowego Spisu Powszechnego, odbywać się będzie do odwołania przy ul. Krótkiej 6 (Dom Wiedemanna). Biura zlokalizowane będą na piętrze budynku, jest tam dostępna winda dla osób niepełnosprawnych.
 
  Zapoznaj się z mapkami sytuacyjnymi dotyczącymi planowanego remontu.
Zapoznaj się z mapkami sytuacyjnymi dotyczącymi planowanego remontu.
UWAGA!!! zmiany obowiązują od 9 sierpnia 2021 r. do odwołania.
Nadszedł moment, w którym pruszczanie mogą ostatecznie wypowiedzieć się na temat przygotowywanego przez ostatnie miesiące Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Pruszcz Gdański (MPA). Plan obejmuje działania podejmowane w perspektywie wieloletniej - od dnia wdrożenia planu do 2030 roku.

Dokument, który poddawany jest obecnie ocenie stanowi zbiór rozwiązań dla ustalonych wspólnie z różnymi grupami interesariuszy problemów i potrzeb. Zaplanowane w kolejnych etapach działania, które zostały zawarte w opracowaniu, będą miały wpływ na dalszy rozwój naszego miasta z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i polepszenia komfortu życia wszystkich mieszkańców miasta Pruszcz Gdański.

Pierwsze badanie ankietowe wśród pruszczan odbyło się za pomocą ankiety online w dniach od 22 marca 2021 r. do 12 kwietnia 2021 r. W badaniu wzięło udział 329 osób. Zdecydowana większość osób objętych badaniem uznała, że wpływ zmian klimatu na miasto Pruszcz Gdański będzie negatywny lub bardziej negatywny niż pozytywny. Kolejne badanie ankietowe odbyło się od 5 do 26 lipca 2021 r., wówczas pruszczanie otrzymali możliwość wyrażenia opinii w zakresie wyboru opcji adaptacji tj. możliwych do podjęcia działań zapisanych w opracowywanym projekcie dokumentu pn. „Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Pruszcz Gdański do 2030”. W badaniu wzięło udział 79 respondentów. Szczegółowe wyniki obu badań można znaleźć w opracowanym planie - MPA, który jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dziś przystępujemy do oceny powstałego w wyniku wielomiesięcznych badań i prac, projektu dokumentu pn. „Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Pruszcz Gdański do 2030”. W związku z tym istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją, która jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej.  Zachęcamy do zapoznania się z planem i do składania uwag oraz wniosków, które przyjmowane będą do dnia 21 października 2021 r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
 • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański;
 • ustnie do protokołu;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: planowanie@pruszcz-gdanski.pl lub za pośrednictwem portalu konsultacji znajdującym się pod adresem https://pruszczgdanski.konsultacjejst.pl/
Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu jest przygotowywany przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański w ramach projektu pt.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
 
W najbliższym czasie na dachu Szkoły Podstawowej nr 4 oraz Przedszkola Publicznego nr 3 im. Kubusia Puchatka zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne. 14 października 2021 r. Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel podpisał pierwszą z dwóch umów na wykonanie tego zadania, kolejna zostanie podpisana w przyszłym tygodniu. Wykonawcą montażu i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej w przedszkolu będzie firma Euro-Klima sp. z o. o. z Gdańska, w szkole natomiast instalację wykona firma Solartime Justyna Pająk z miejscowości Jedlnia Letnisko. Obie firmy zostały wyłonione w postępowaniu ogłoszonym 16 września 2021 r. na podstawie procedury Prawa Zamówień Publicznych.

Łączna wartość inwestycji wyniesie 226 600 zł i są to środki, które w niedługim okresie powinny przynieść oszczędności w opłatach za energię elektryczną. Ponadto oprócz  ważnych dla budżetu miasta oszczędności, fotowoltaika jest jednym z elementów eko-działań, które podejmujemy, aby chronić nasze miasto i mieszkańców przed zmianami klimatycznymi - mówi Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. - Energia słoneczna należy do najczystszych energii odnawialnych. Produkcja jednej kilowatogodziny energii pochodzącej z ogniw fotowoltaicznych oznacza emisję 50 gramów dwutlenku węgla do atmosfery. Ogromną różnicę widać zestawiając takie dane z energią pochodzącą z tradycyjnych źródeł – wyprodukowanie takiej samej ilości energii z węgla oznaczać będzie emisję do atmosfery aż tysiąca gramów dwutlenku węgla. – wyjaśnia burmistrz.

Obie instalacje zostaną uruchomione jeszcze w tym roku. Moc instalacji fotowoltaicznej, która zostanie zamontowana na dachu przedszkola, będzie wynosiła 17,4 kWp, natomiast moc instalacji na dachu szkoły będzie wynosiła 36,9 kWp.
W momencie, gdy wykonawcy przystąpią do realizacji zadania, poznamy dokładną ilość paneli, ich sposób rozmieszczenia i analizę wykorzystania płynącego z nich prądu.
 
29 września 2021 roku oficjalnie oddano do użytku nowy budynek mieszkalny, którego budowę nadzorowało pruszczańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – ABK Sp. z o.o. Blok mieści się na osiedlu Wschód przy ul. Aliny 8 w Pruszczu Gdańskim.

Senator RP Ryszard Świlski, Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel, Przewodnicząca Rady Miasta Małgorzata Czarnecka-Szafrańska, Prezes TBS Andrzej Szymański wraz z przedstawicielami wykonawcy dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi i otwarcia nowo wybudowanego obiektu.

Blok posiada 3 kondygnacje i znajdują się w nim 24 mieszkania jedno-, dwu- i trzypokojowe. Spośród tych mieszkań, aż 17 przeznaczonych zostało na mieszkania komunalne. Budynek położony jest w bardzo atrakcyjnej lokalizacji z widokiem na piękny Park Krainy Polodowcowej. W perspektywie najbliższych lat w sąsiedztwie tej inwestycji planowana jest budowa kolejnych budynków TBS.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego – ABK Sp. z o.o. powstało w 1999 roku z inicjatywy Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański. Własnością spółki są także budynki mieszkalne przy ul. Słonecznej 5, ul. Obrońców Wybrzeża 18, ul. Obrońców Wybrzeża 20, ul. Cichej 1, ul. Cichej 3, ul. Cichej 5, ul. Cichej 5A oraz ul. Cyprysowej 12.
We wtorek, 18 maja 2021 r. odbyło się oficjalne zakończenie projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”, który dofinansowany został ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Na parkingu Park&Ride mieszczącym się przy ul. Dworcowej w Pruszczu Gdańskim spotkali się przedstawiciele lokalnych samorządów, osoby wspierające i realizujące projekt przez ostatnie 4 lata.

Podczas konferencji prasowej głos zabrali Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Prezes Zarządu Obszaru Metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot Michał Glaser, Senator RP Ryszard Świlski, Wójt Gminy Pszczółki Maciej Urbanek wraz ze swoją poprzedniczką Hanną Brejwo oraz Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol i Zastępca Wójta Gminy Pruszcz Gdański Daniel Kulkowski.

Wszyscy zgodnie podkreślali jak ważna jest współpraca lokalnych samorządów i upór w dążeniu do celu. Inwestycje, które realizowane są na terenie lokalnych miast i gmin mają ogromne znaczenie dla rozwoju całego regionu. Dzięki nim lepiej się tu mieszka, pracuje i wypoczywa, a dowodem na to są efekty projektu, wśród których znajdziemy m.in.:
 • 3 węzły przesiadkowe przy dworcach w Pruszczu Gdańskim, Cieplewie i Pszczółkach,
 • 239 miejsc postojowych dla samochodów,
 • 156 miejsc postojowych dla rowerów,
 • około 3 km nowych dróg dojazdowych do węzłów integracyjnych,
 • 6,75 km nowych ścieżek pieszo-rowerowych,
 • 9,22 km nowych tras rowerowych,
 • w skali roku, około 2 miliony osób skorzysta z możliwości pozostawienia roweru lub auta na parkingach typu Park&Ride, zlokalizowanych przy dworcach w miejscowościach objętych projektem.
W projekcie zaplanowano realizację łącznie 23 zadań inwestycyjnych z czego 12 zostało wykonanych na terenie miasta Pruszcz Gdański były to m.in.: budowa parkingu przy ul. Dworcowej typu Park & Ride dla samochodów osobowych i rowerów, budowa parkingu samochodowego przy Dworcu PKP, przebudowa ulicy Skalskiego oraz budowa ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych w różnych częściach miasta. Pozostałe inwestycje realizowane były przez samorządy partnerskie: Gminę Wiejską Pszczółki, Gminę Wiejską Trąbki Wielkie, Gminę Wiejską Pruszcz Gdański oraz Powiat Gdański.

Realizacja wszystkich inwestycji trwała 4 lata tj. od 2017 do 2021 r. Łączny koszt całego projektu we wszystkich samorządach wyniósł: 49 037 583,74 zł. Wydatki kwalifikowalne od których obliczane było dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosły: 37 205 147,82 zł. Unia Europejska pokryła prawie 70% z tych wydatków, przekazując dofinansowanie w łącznej kwocie: 26 002 555,53 zł.


 
Logotypu funduszy europejskich, Unii Europejskiej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego


W Pruszczu Gdańskim trwają prace związane z realizacją dwóch unijnych projektów:
 • Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze - etap I,
 • Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rejonie Przy Torze –etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ulicy Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ulicy Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim.
Celem oby projektów jest ograniczenie skutków występowania ekstremalnych zjawisk meteorologicznych, w szczególności intensywnych opadów deszczy dzięki zwiększeniu możliwości retencji wód opadowych oraz budowie sieci kanalizacji deszczowej w danym rejonie.
W ramach działań podejmowanych w pierwszym z wymienionych projektów, oprócz prac budowalnych jest także przygotowanie Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu (MPA). Już dwukrotnie mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego mieli okazję, aby wypowiedzieć się na temat zmian klimatu oraz kierunku w jakim powinny podążać działania w mieście. Według założeń projektu, gotowy plan powinien powstać do 15 grudnia 2021 r. Natomiast pozostałe prace projektowe powinny zostać zakończone w grudniu 2022 r.

Zapraszamy do zapoznania się z postępem prac obu projektów:
 1. Postęp prac dot. projektu: Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze - etap I:
 • 4.04.2021 r. rozstrzygnięto przetarg na budowę sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I.
 • 14.05.2021 podpisano umowę z Wykonawcą - Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym BIMEL Sp. z o.o. Wykonawca został wprowadzony na budowę.
 • Do dnia 19.08.2021 r. zostało wykonane ok. 50% sieci kanalizacji deszczowej oraz ok. 30% rowu melioracyjnego. Nad robotami budowlanymi sprawowany jest nadzór archeologiczny.
 1. Postęp prac dot. projektu: Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rejonie Przy Torze –etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ulicy Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ulicy Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim:
 • 11.06.2021 r. wybrano wykonawcę robót budowlanych.
 • 18.06.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót firmą: B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska.
 • 24.06.2021 r. wykonawca został wprowadzony na plac budowy i rozpoczął przygotowania do realizacji inwestycji.
 • 5.07.2021 r. wybrani zostali dwaj inspektorzy nadzoru, którzy będą pełnić funkcje nadzoru inwestorskiego dla inwestycji Przebudowa ulicy J. Sidły, ul. W. Komara na osiedlu Kopernika - Kasprowicza - Rowy, w Pruszczu Gdańskim, etap I – budowa infrastruktury odwodnieniowej – kanalizacji deszczowej, zbiornika, przepompowni z zasilaniem, odprowadzenia wód wraz z wylotem do rowu. Nadzór jest prowadzony zgodnie postępem prac budowlanych.
 
W Pruszczu Gdańskim trwają prace nad Miejskim Planem Adaptacji do Zmian Klimatu (MPA). W marcu 2021 r. mieszkańcy mieli okazję podzielić się swoją opinią na temat tego jak wpływają zmiany klimatu na ich najbliższe otoczenie. Uwagi i opinie, którymi podzielili się mieszkańcy zostały uwzględnione w pracach nad dokumentem.

Teraz przyszedł moment, w którym pruszczanie po raz kolejny mogą zabrać głos. Tym razem w badaniu ankietowym będzie można wyrazić opinię na temat opracowanych dla Pruszcza Gdańskiego opcji adaptacji tj. możliwych do podjęcia działań, które zostaną ujęte w „Miejskim Planie Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Pruszcz Gdański do 2030”.

W ankiecie znajduje się 25 pytań dotyczących konkretnych zadań oraz 1 pytanie otwarte, w którym można zaproponować własne propozycje działań.
 
Wypełnij ankietę:
https://www.interankiety.pl/f/1vwxZ1kJ

Na Państwa opinię czekamy do 26 lipca 2021 r.

Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu jest przygotowywany przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański w ramach projektu pt.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
 
logotypu instytucji współfinansujących projekt

 
W Pruszczu Gdańskim niebawem ruszy budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych. Środki na ten cel pochodzą w przeważającej części z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, priorytet Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. Całkowita wartość projektu wynosi 12 482 620 zł z czego 8 706 402 zł to środki unijne.

Teren, na którym realizowany będzie projekt, położony jest w południowej części miasta, przy ul. Garncarskiej. Dzięki tej inwestycji miasto będzie w stanie efektywniej gospodarować terenami przyległymi, a także zmniejszyć wpływ negatywnych skutków zjawisk klimatycznych w tym rejonie. Obecnie obszar objęty projektem w razie obfitych opadów narażony jest na podtopienia, dzięki sieci kanalizacji oraz zbiornikowi retencyjnemu tego typu zagrożenia będą zniwelowane do minimum.

Realizacją budowy kanalizacji deszczowej oraz zbiornika retencyjnego zajmie się, na zlecenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe BIMEL Sp. z o.o. z Pruszcza Gdańskiego. Wykonawca został wyłoniony w oparciu o procedurę przetargową, która prowadzona była od 16.12.2020 r. do 14.04.2021 r. Firma BIMEL jest zobowiązana wykonać przedmiot umowy do 31.10.2022 r. Umowę z wykonawcą Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel podpisał w dniu 14.05.2021 r. Umowa opiewa na kwotę 13 226 463,70 zł.

Tereny, z których spływać będzie woda do planowanego zbiornika retencyjnego, są atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów szczególnie pod względem lokalizacji. Realizacja tego projektu dodatkowo wzmocni ofertę inwestycyjną Pruszcza Gdańskiego na tym obszarze. Zgodnie z Miejskim Planem Zagospodarowania Przestrzennego w tym rejonie może powstać zabudowa usługowa oraz tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z wyłączeniem przedsięwzięć uciążliwych. Dopuszczalne są także wielkopowierzchniowe obiekty handlowe.
 
Logotypy unijne dotyczące dofinansowania projektu.
 
Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel w dniu 13.05.2021 r. podpisał umowę na rozbudowę cmentarza komunalnego znajdującego się przy ul. Cichej. Zgodnie z planem zadanie powinno zostać zrealizowane do października 2021 r. Wykonawcą będzie firma Tym-Bud Zakład Remontowo-Budowlany Waldemar Tymoszewski z Pruszcza Gdańskiego. Dzięki realizacji tej inwestycji cmentarz komunalny powiększy się o 2906 grobów.

Teren, na którym realizowane będą prace, miasto przejęło aktem notarialnym podpisanym z władzami Gminy Wiejskiej Pruszcz Gdański w dniu 28.05.2019 r. Na mocy aktu działka o powierzchni 1,61 ha trafiła nieodpłatnie w zarząd Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z przeznaczeniem na powiększenie obecnego cmentarza komunalnego. Warto przy tym wspomnieć, że grunt pod budowę istniejącej dziś nekropoli został przejęty przez miasto w 1996 r., natomiast ustalenia planistyczne i prace budowalne miały swój finał 01.09.2000 r.

Od powstania obecnej nekropoli minęło 21 lat, dziś nadszedł czas na jej powiększenie. Teren, który zostanie na ten cel zagospodarowany jest duży i dogodnie położony. Jesienią tego roku zostanie oddany do użytku – mówi Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.

Wykonawca inwestycji został wyłoniony spośród 6 innych oferentów, w ramach procedury przetargowej trwającej od 30.03.2021 r. do 06.05.2021 r. Umowa z wykonawcą opiewa na kwotę 1 477 556,41 zł. W ramach zadania cały teren przeznaczony na rozbudowę cmentarza zostanie wyposażony w sieć wodociągową oraz sieć kanalizacji deszczowej. Obszar ten zyska odpowiednie oświetlenie i nowe ławki. Wyznaczone i utwardzone zostaną także aleje dzielące przestrzeń cmentarza, wzdłuż których posadzona będzie zieleń.