Oferta

Zapoznaj się z ofertami sprzedaży oraz dzierżawy nieruchomości | See the real estate sale and lease offers:
 
W 2021 roku w Pruszczu Gdańskim oddano do użytku 336 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 10,52 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Pruszczu Gdańskim to 12 668 nieruchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 401 mieszkań. 89% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 7,1% na lokale społeczne czynszowe, 3,9% na cele indywidualne. 

Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Pruszczu Gdańskim to 59,50 m2. Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,94% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,82% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 99,33% mieszkań posiada łazienkę, 96,50% korzysta z centralnego ogrzewania, a 73,80% z gazu sieciowego.

 
In 2021, 336 apartments were commissioned in Pruszcz Gdański. According to statistical calculations, 10,52 new flats were completed per 1000 inhabitants. This value is much higher than the value for the Pomeranian Voivodeship and much higher than the average for the entire Poland. The total housing stock in Pruszcz Gdański is 12 668 properties. Thus, statistically, there are 401 apartments per 1,000 inhabitants. 89% of the apartments were intended for sale or rent, 7,1% for social rent housing and 3.5% for individual purposes.

Average usable area of the real estate put into use in 2021 in Pruszcz Gdański is 59,50 m2. Taking into account technical and sanitary installations, 99,94% of the apartments are connected to the water supply, 99,82% of the properties are equipped with a flush toilet, 99,33% of the apartments have a bathroom, 96,50% use central heating, and 73,80% from network gas.


Przejrzyj wiadomości dot. inwestycji, które są realizowane w naszym mieście

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego ogłasza konsultacje społeczne dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Żwirki i Wigury w Pruszczu Gdańskim.  

Zapraszamy do zapoznania się z koncepcją zagospodarowania układu drogowego. Zachęcamy do przesyłania uwag i wniosków.

Konsultacje społeczne w odniesieniu do tego tematu trwać będą od 14 września do 29 września 2023 roku.

Ankietę konsultacji wraz z dokumentami dotyczącymi planowanych prac znaleźć można pod adresem: https://pruszczgdanski.konsultacjejst.pl

------
Lokalizacja inwestycji na mapie na mapie: https://mapa.pruszcz-gdanski.pl
Informacje szczegółowe dot. inwestycji: https://pruszcz-gdanski.pl/inwestycja-szczegoly
W dniu 24.08.2023 r. została zawarta umowa na robotę budowlaną pn. "Przebudowa ul. Reja w Pruszczu Gdańskim – Etap I – budowa chodnika od skrzyżowania z ul. W. Reymonta do skrzyżowania z ul. J. Poniatowskiego."

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, polegających na przebudowie ul. Reja w Pruszczu Gdańskim w ramach wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Reja w Pruszczu Gdańskim – Etap I – budowa chodnika od skrzyżowania z ul. W. Reymonta do skrzyżowania z ul. J. Poniatowskiego – na podstawie zgłoszenia przebudowy ul. Reja w zakresie chodnika, kanału technologicznego i wymiany hydrantów na odcinku od ul. Emilii Plater do ul. Józefa Poniatowskiego w Pruszczu Gdańskim na działkach nr 470, 487, 256, 257, 292, 296, 301, 300/3 obręb ewidencyjny 10, jednostka ewidencyjna Miasto Pruszcz Gdański.

Wykonawca: Firma Ogólnobudowlana „ARAT” Krzysztof Makurat
Cena oferty: 474.534,00 złotych
Termin wykonania: do dnia 22.11.2023 r.
 
W dniu 16.08.2023 r. została zawarta umowa na dostawę dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn.: „Budowa układu drogowego ulicy Stolarskiej na odcinku od ul. Garncarskiej do ul. Komunalnej w Pruszczu Gdańskim.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, w skład której wchodzi: budowa układu drogowego ul. Stolarskiej na odcinku od ul. Garncarskiej do ul. Komunalnej wraz z chodnikiem, ciągiem pieszo-rowerowym, oświetleniem i odwodnieniem, budowa układu drogowego ul. Komunalnej na odcinku około 130 m od ul. Stolarskiej wraz z chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Garncarskiej wraz z uzyskaniem dla Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: MMM Group Krzysztof Gordziej oraz MG Invent Mariusz Gruchała
Koszt oferty: 147 477,00 złotych
Termin wykonania: do dnia 16.04.2024 r.
 
Informujemy, że w związku z prowadzeniem robót budowlanych w zakresie przebudowy ul. Reymonta w Pruszczu Gdańskim 30.08.2023 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu, tym samym wprowadzony zostanie II etap tymczasowej organizacji ruchu –  zamknięty zostanie odcinek ul. Reymonta od ul. Czarnieckiego do ul. Modrzewskiego. Skrzyżowania z tymi ulicami będą przejezdne. Zamknięte zostanie skrzyżowanie z ul. Wyspiańskiego.

Mapa aktualnej organizacji ruchu znajduje się tutaj.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.
Nadszedł moment, w którym pruszczanie mogą ostatecznie wypowiedzieć się na temat przygotowywanego przez ostatnie miesiące Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Pruszcz Gdański (MPA). Plan obejmuje działania podejmowane w perspektywie wieloletniej - od dnia wdrożenia planu do 2030 roku.

Dokument, który poddawany jest obecnie ocenie stanowi zbiór rozwiązań dla ustalonych wspólnie z różnymi grupami interesariuszy problemów i potrzeb. Zaplanowane w kolejnych etapach działania, które zostały zawarte w opracowaniu, będą miały wpływ na dalszy rozwój naszego miasta z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i polepszenia komfortu życia wszystkich mieszkańców miasta Pruszcz Gdański.

Pierwsze badanie ankietowe wśród pruszczan odbyło się za pomocą ankiety online w dniach od 22 marca 2021 r. do 12 kwietnia 2021 r. W badaniu wzięło udział 329 osób. Zdecydowana większość osób objętych badaniem uznała, że wpływ zmian klimatu na miasto Pruszcz Gdański będzie negatywny lub bardziej negatywny niż pozytywny. Kolejne badanie ankietowe odbyło się od 5 do 26 lipca 2021 r., wówczas pruszczanie otrzymali możliwość wyrażenia opinii w zakresie wyboru opcji adaptacji tj. możliwych do podjęcia działań zapisanych w opracowywanym projekcie dokumentu pn. „Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Pruszcz Gdański do 2030”. W badaniu wzięło udział 79 respondentów. Szczegółowe wyniki obu badań można znaleźć w opracowanym planie - MPA, który jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dziś przystępujemy do oceny powstałego w wyniku wielomiesięcznych badań i prac, projektu dokumentu pn. „Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Pruszcz Gdański do 2030”. W związku z tym istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją, która jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej.  Zachęcamy do zapoznania się z planem i do składania uwag oraz wniosków, które przyjmowane będą do dnia 21 października 2021 r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
 • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański;
 • ustnie do protokołu;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: planowanie@pruszcz-gdanski.pl lub za pośrednictwem portalu konsultacji znajdującym się pod adresem https://pruszczgdanski.konsultacjejst.pl/
Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu jest przygotowywany przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański w ramach projektu pt.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
 
W dniu 02.08.2023 r. została zawarta umowa na dostawę wraz z montażem opraw oświetleniowych na terenie miasta Pruszcz Gdański – część 6.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych i nieregenerowanych opraw oświetleniowych typu LED wraz z ich montażem, zakładająca modernizację oświetlenia drogowego i parkowego w Pruszczu Gdańskim w ilości 145 sztuk. Oprawy zostaną zamontowane na słupach oświetleniowych w parku miejskim oraz na ul. Kossaka w Pruszczu Gdańskim.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowe ESAND Adam Piasecki
Koszt inwestycji:  362 727,00 złotych
Termin wykonania: do dnia 30.11.2023 r.
 
W dniu 20.07.2023 r. została zawarta umowa na robotę budowlaną pt.: Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, drenażu opaskowego wraz z izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych dla budynków numer 2, 4, 6, 8 przy ul. 10 Lutego w Pruszczu Gdańskim.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i STWiORB dostarczonymi przez zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, polegających na budowie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, drenażu opaskowego wraz z izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych dla budynków numer 2, 4, 6, 8 przy ul. 10 Lutego w Pruszczu Gdańskim.

Wykonawca: HYDRO-MAG Spółka z o.o.
Koszt inwestycji: 1 657 345,89 zł
Termin wykonania: do dnia 20.11.2023 r.
 
Informujemy, że od dnia 5.06.2023 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu na ulicy Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim w obrębie skrzyżowania ul. Kasprowicza z ul. Beniowskiego i ul. Sienkiewicza w związku z realizacją inwestycji „Przebudowa ul. Orzeszkowej i Sienkiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kasprowicza z ul. Beniowskiego, Sienkiewicza w Pruszczu Gdańskim”.

Zmiana organizacji ruchu przewiduje:
- od dnia 5.06.2023 r. do 6.06.2023 r. do godz. 20:00 na ulicy Kasprowicza, w obrębie skrzyżowania, odbywać się będzie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną,
- 6.06.2023 r. od godz. 20:00 do 7.06.2023 r. do godz. 7:00 nastąpi zmiana organizacji ruchu na ulicy Kasprowicza poprzez całkowite zamknięcie skrzyżowania.

Objazd poprowadzony będzie poprzez ul. Kopernika i ul. NSZZ Solidarność.
Informacje i zmiany w zakresie kursowania linii autobusowej N5 dostępne będą na stronie www.ztm.gda.pl/komunikaty

Od dnia 7.06.2023 r. od godz. 7:00 do 30.06.2023 r. zostanie przywrócony na ul. Kasprowicza ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.

Generalny Wykonawca: Eurovia Polska S.A. ul. Irysowa 1; 55-040 Kobierzyce

Za utrudnienia przepraszamy.
 
30 września 2022 r., w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański, podpisana została umowa na przebudowę ulic Orzeszkowej i Sienkiewicza wraz z modernizacją skrzyżowania ul. Kasprowicza z ulicami Beniowskiego, Sienkiewicza. Plac budowy zostanie przekazany wykonawcy 7 października 2022 roku. Natomiast prace modernizacyjne mają potrwać do czerwca 2023 roku.

Zakres robót budowlanych obejmuje przebudowę jezdni, chodnika, oświetlenia LED oraz kanalizacji deszczowej. Całość robót wykona firma EUROVIA POLSKA S.A.

Koszt inwestycji brutto: 6 028 830,73 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 4 655 000,00 zł 
 
 
Dnia 19 stycznia 2023 r. w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański została podpisana umowa dotycząca rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5 w Pruszczu Gdańskim. Zakończenie prac planowane jest na październik 2023 r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług polegających na rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5 w Pruszczu Gdańskim wraz z instalacjami zewnętrznymi: elektrycznymi oraz kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczej, wodociągowej. Całość prac wykona PHU LABAR Lech Labudda.

Koszt inwestycji: 7 993 770,00 zł.
 
W dniu 12.05.2023 r. została zawarta umowa na robotę budowlaną pn.: Przebudowa ul. Reymonta w Pruszczu Gdańskim.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, polegających na rozbiórce istniejącej nawierzchni ul. Reymonta w Pruszczu Gdańskim od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Korzeniowskiego, wykonaniu nowej konstrukcji jezdni, budowie chodnika, budowie kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz kanału technologicznego zgodnie ze zgłoszeniem robót budowlanych nr AB.6743.69.2022.LS.MP z dnia 16.03.2022 r. oraz ułożeniu płyt drogowych ażurowych z demontażu na ul. Polskich Kolejarzy w Pruszczu Gdańskim.

Wykonawca: Saferoad Kabex Spółka z o.o.
Cena oferty: 4 290 034,55 złotych
Termin wykonania: do dnia 24.10.2023 r.
 
4 maja 2023 roku zawarte zostały dwie umowy na modernizację oświetlenia w Pruszczu Gdańskim.

Pierwsza umowa na dostawę wraz z montażem opraw oświetleniowych na terenie miasta Pruszcz Gdański –  część 5 dotyczy ścieżki Via Ambra.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych opraw oświetleniowych typu LED wraz z ich montażem, zakładająca modernizację oświetlenia drogowego w Pruszczu Gdańskim w ilości 84 sztuk. Oprawy zostaną zamontowane na słupach oświetleniowych na ścieżce Via Ambra w Pruszczu Gdańskim.

Wykonawca: Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
Cena oferty: 71 993,23 złotych
Termin wykonania: do dnia 01.09.2023 r.

Druga umowa dotyczy budowy sieci oświetlenia ulicznego w ulicy Żuławskiej w Pruszczu Gdańskim.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, polegających na budowie sieci oświetlenia ulicznego w ul. Żuławskiej w Pruszczu Gdańskim na dz. Nr 545/6, 545/5, 122/4, 123/2 obręb 10 oraz dz. Nr 35, 63/2, 58/23, 58/7, 49/1 obręb 16 Miasto Pruszcz Gdański.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowe ESAND Adam Piasecki
Cena oferty: 94 464,00 złotych
Termin wykonania: do dnia 02.08.2023 r.
W piątek 14.04.2023 r. została zawarta umowa na budowę zatoki autobusowej wraz z oświetleniem na drodze wojewódzkiej nr 226 ul. Kopernika w Pruszczu Gdańskim.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, polegających na przebudowie pasa drogi polegającej na budowie zatoki autobusowej wraz z oświetleniem na drodze wojewódzkiej nr 226 (ul. Kopernika), pomiędzy ul. Huberta Wagnera oraz ul. Feliksa Stamma w Pruszczu Gdańskim. Całość prac wykona firma HYDRO-MAG Sp. z o.o.

Cena oferty: 326 299,22 zł

Zgodnie z umową prace powinny potrwać do dnia 22.06.2023 r. 
 

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem II fazy projektu pn.”Pomorska Kolej Metropolitarna Etap II : Rozwój infrastruktury transportowej w południowej części Obszaru Metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot w powiązaniu z regionalną siecią kolejową Województwa Pomorskiego” w imieniu Multiconsult Polska sp. z o.o. pragniemy zaprosić do udziału w I turze spotkań informacyjnych.

Celem konwencji jest zaprezentowanie mieszkańcom miasta wyników dotychczasowych prac w ramach projektu, w tym wybranego korytarza kolejowego, proponowanych lokalizacji przystanków, a przede wszystkim pozyskanie opinii mieszkańców na temat projektowanej linii kolejowej.

Spotkanie odbędzie się 6 kwietnia 2022 r. o godzinie 17:00 w Hotelu Górskim, ul. Grunwaldzka 65, Pruszcz Gdański. W mitingu będzie można uczestniczyć w trybie online lub stacjonarnie.

Zapisy do uczestnictwa w wydarzeniu możliwe poprzez stronę internetową: https://spotkania-pkm-poludnie.pl.

W dniu 5 maja 2022 r. dokonano odbioru I etapu przebudowy drogi powiatowej nr 2247G - ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim. Realizacja zadania w 50 % była współfinansowana ze środków Starostwa Powiatowego i w 50 % ze środków Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.

Prace dotyczyły odcinka drogi od ul. Jana Kasprowicza do ul. Józefa Korzeniowskiego o długości 430 m. Zakres przebudowy obejmował roboty drogowe oraz instalacyjne, w tym: kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne.

W ramach układu drogowego przewidziano przestrzeń dla wszystkich użytkowników: pieszych i kołowych. Jezdnia z jednej strony ograniczona jest chodnikiem, natomiast z drugiej ścieżką pieszo-rowerową. Wyodrębniono również miejsca postojowe. Dopełnieniem przebudowy jest zieleń niska i wysoka.

15 września 2021 r. ruszą prace związane z przebudową ulicy Gałczyńskiego (drogi powiatowej nr 2247G). Wykonawcą prac będzie firma WPRD GRAVEL z Gdańska. Zakończenie przebudowy drogi planowane jest na 7 grudnia 2021 r.

Zakres przebudowy obejmuje: roboty drogowe – przebudowę sieci kanalizacji deszczowej, budowę nowego oświetlenia ulicznego, budowę kanału technicznego, nową konstrukcję jezdni, nawierzchnię bitumiczną, przebudowę wjazdów i chodników oraz budowę ścieżki pieszo-rowerowej.

W związku z prowadzonymi pracami nastąpią zmiany w organizacji ruchu. Wykonawca zamknie całkowicie dla ruchu samochodowego ul. Gałczyńskiego na odcinku od ul. Korzeniowskiego do ul. Kasprowicza, z zachowaniem przejazdu poprzecznego ul. Słowackiego oraz z umożliwieniem dojazdu mieszkańcom ulic Powstańców Wielkopolskich, Głowackiego i Wysockiego przez teren budowy. Ruch pieszy odbywał się będzie bez zmian lub wytyczonymi ciągami tymczasowymi.

Komunikacja miejska: komunikacja autobusowa zostanie poprowadzona objazdami zgodnie z poniżej przedstawioną mapą.
Z uwagi na konieczność dostosowania budynku Urzędu Miasta Pruszcz Gdański do wymogów dostępności wynikających z potrzeb osób o różnym stopniu niepełnosprawności, w tym potrzebę zniesienia barier funkcjonalnych, rozpoczynamy remont i wraz z nim wprowadzamy zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu urzędu. Po zakończeniu prac remontowych poprawie ulegnie funkcjonalność budynku, w tym m.in. kasa urzędu oraz stanowiska referatu podatków i opłat dostępne będą na parterze. Zmianie ulegnie także układ biura podawczego, które zostanie dostosowane do aktualnie panujących wymogów dostępności i bezpieczeństwa informacji.

Remont budynku będzie przebiegał w kilku etapach. O każdej zmianie będziemy informować Państwa na bieżąco. Jednocześnie bardzo prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość, wszystkie te zmiany wprowadzamy z myślą o naszych mieszkańcach.

Pierwszy etap remontu rozpocznie się 9 sierpnia 2021 r. i w tym dniu nastąpią znaczące zmiany dotyczące organizacji pracy w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański.

Jak będzie wyglądała organizacja pracy w urzędzie w trakcie remontu?
 • Wejście główne do budynku urzędu zostanie całkowicie zamknięte, a obsługa interesantów będzie odbywać się w tymczasowych biurach mieszczących się w kontenerach ustawionych na parkingu, z tyłu budynku.
 • Do kasy urzędu będzie można wejść tylnym wejściem. Kasa na pierwszym etapie remontu nie zmienia lokalizacji i dostępna będzie jak dotychczas na pierwszym piętrze.
 • Obsługa spraw realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego oraz Referat Obywatelski, w tym m.in. dowody osobiste, meldunki, działalność gospodarcza, punkt obsługi Pruszczańskiej Karty Mieszkańca, stanowisko do samopisu w ramach Narodowego Spisu Powszechnego, odbywać się będzie do odwołania przy ul. Krótkiej 6 (Dom Wiedemanna). Biura zlokalizowane będą na piętrze budynku, jest tam dostępna winda dla osób niepełnosprawnych.
 
  Zapoznaj się z mapkami sytuacyjnymi dotyczącymi planowanego remontu.
Zapoznaj się z mapkami sytuacyjnymi dotyczącymi planowanego remontu.
UWAGA!!! zmiany obowiązują od 9 sierpnia 2021 r. do odwołania.
Informujemy, że w związku z panującymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, mającymi bezpośredni wpływ na prowadzone roboty budowlane, polegające na przebudowie przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 171608G (na ulicy Mickiewicza na wysokości skrzyżowania z ulicą Kossaka) w Pruszczu Gdańskim, konieczne jest wydłużenie obowiązywania wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu dla ul. Adama Mickiewicza i ul. Wojciecha Kossaka.

Szacowany termin zakończenia robót budowlanych oraz przywrócenia ruchu w rejonie prowadzonych robót planuje się z dniem 13.04.2022 r.


Zobacz mapę na google maps: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1FKw0aS-q0m1s9Bo6eiyfbcxnQvTxyvBz&usp=sharing
Trwa głosowanie w plebiscycie Pomorskie Sztormy 2021 współorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego z Gazetą Wyborczą, w którym o głosy mieszkańców konkuruje projekt, w którego realizacji brała udział Gmina Miejska Pruszcz Gdański - „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”.

Głosuj TUTAJ. Projekt "Budowa węzłów integracyjnych" można znaleźć w kategorii Sztorm Europejski – Infrastruktura.
Głos można oddać również poprzez kupony w papierowym wydaniu gazety.

Zachęcamy do głosowania na wszystkie kategorie, A przede wszystkim, w kategorii Sztorm Europejski, w której znajdują się beneficjenci realizujący projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (infrastruktura i Kapitał Ludzki). Uroczysta Gala, podczas której wręczone zostaną nagrody zwycięzcom, odbędzie się w 29 marca br.

Informacje o plebiscycie będą dostępne również na stronie internetowej www.rpo.pomorskie.eu, na naszym profilu na Facebooku „Pomorskie w Unii” oraz informacje o konkursie będą rozesłane Newsletterem. 
Zakończono kolejne prace remontowe w Szkole Podstawowej nr 4 i należących do szkoły oddziałach przedszkolnych. Remont w placówce edukacyjnej to ogromne wyzwanie, każda wolna chwila przeznaczona była na logistyczne dopięcie zaplanowanych prac. Efekty tych działań można podziwiać już dziś, gratulujemy zaangażowania i zapału do realizacji tego niełatwego zadania.

Nie spoczywamy na laurach, zakończone właśnie prace remontowe dają nam powód do dumy. Tak dzieci i młodzież, jak i nauczyciele pozytywnie reagują na zmiany jakie zachodzą w naszej placówce. Dbamy o to, aby odnowione pomieszczenia dostały oprócz oczywistej świeżości, także odrobinę nowoczesności. W planach mamy już kolejne pomieszczenia, na pewno pochwalimy się jak tylko uda nam się zakończyć kolejne przedsięwzięcia – wyjaśnia Paweł Biesiekierski Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Pruszczu Gdańskim.

Jakie pomieszczenia uległy przemianie:
 1. Stołówka, której remont zakończył się ostatecznie w grudniu 2021 r. Dziś wygląda nowocześnie, jest przestronna i korzystanie z niej to ogromna przyjemność.
 2. Gabinet Szkolnego Samorządu Uczniowskiego, powstał z dwóch pomieszczeń, które do tej pory miały inne przeznaczenie. Dziś służy uczniom, którzy sami wybrali do niego wyposażenie.
 3. Hol, schody i pomieszczenie dla pracowników obsługi w siedzibie oddziałów przedszkolnych nabrały nowego blasku i elegancji. Spędzanie czasu w takich pomieszczeniach to ogromna przyjemność.
 4. Nowy wygląd uzyskał także pokój nauczycielski, w którym nauczyciele mogą wygodnie i komfortowo planować kolejne wyzwania dla swoich podopiecznych.
 5. Gablota z pucharami szkolnych sukcesów sportowych również odzyskała blask. Dziś nikomu już nie umknie jak pracowitych i zdolnych mamy w tej szkole uczniów.
Środki na remont pochodzą z budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, w ramach remontu stołówki zostały zaangażowane także środki z programu „Posiłek w szkole i domu”.