Pakiet Dużej Rodziny

O projekcie


Pakiet Dużej Rodziny 1.07.2021 r. Pakiet Dużej Rodziny powstał, aby zwiększyć dostęp rodzin wielodzietnych do sportu i rekreacji w instytucjach oraz obiektach zarządzanych przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański. Pakiet adresowany jest do dużych rodzin zamieszkałych pod wspólnym adresem na terenie miasta Pruszcz Gdański, składających się z rodziców lub rodzic, bądź opiekunów prawnych lub opiekuna prawnego, posiadających na utrzymaniu troje i więcej dzieci:
 1. w wieku do ukończenia 18 roku życia lub
 2. w wieku do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje (na potwierdzenie tego faktu uczeń przedstawia legitymację szkolną lub studencką), lub
 3. bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci niepełnosprawnych pozostających pod opieką rodzica.
Zasady przyznawania Pakietu

1. Wniosek o Pakiet Dużej Rodziny mogą złożyć osoby posiadające aktywny Pakiet Mieszkańca.
2. Wniosek o Pakiet Dużej Rodziny składa zawsze rodzic lub opiekun prawny. Dodatkowo jeśli wniosek jest składany w wersji elektronicznej, rodzic lub opiekun prawny składający wniosek musi być jednocześnie administratorem konta rodzinnego. Wniosek w formie papierowej składa się w Autoryzowanym Punkcie Obsługi. 

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku w przypadku:
 • osób pełnoletnich kontynuujących naukę w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia - legitymacja szkolna lub studencka,
 • dzieci niepełnosprawnych - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • rodzin zastępczych - postanowienie sądu o ustanowieniu rodziną zastępczą,
 • rodzinnych domów dziecka - postanowienie sądu o umieszczeniu w rodzinnym domu dziecka.
3. Pakiet wydawany jest każdorazowo do 30 października.
4. Przy zakładaniu konta dla dziecka do ukończenia 6 roku życia w systemie Pruszczańskiej Karty Mieszkańca nie jest wymagane dodanie zdjęcia. Powyżej tego wieku dołączenie zdjęcia jest obowiązkowe.

Należy przedstawić oryginały wyżej wymienionych dokumentów. W przypadku elektronicznego składania wniosku dokumenty należy dołączyć w postaci skanu oryginałów. W przypadku osobistego składania wniosku oryginały dokumentów należy udostępnić do wglądu pracownikowi Autoryzowanego Punktu Obsługi.

Po przyznaniu Pakietu jest on przypisany do konta każdego z członków dużej rodziny. Własną kartę w formie plastikowej i/lub elektronicznej otrzymują członkowie rodziny od 7 roku życia.

Pakiet Dużej Rodziny uprawnia do:

Pakiet Dużej Rodziny uprawnia do zniżki w wysokości 50% na zakup biletów wstępu na kryte pływalnie, do saun, na korty do squasha, siłownię i lodowisko przy:

 • Szkole Podstawowej Nr 4 (kryta pływalnia, sauna, korty do squasha i siłownia),
 • Szkole Podstawowej Nr 3 w Pruszczu Gdańskim (kryta pływalnia, sauna i lodowisko).

Zniżki wynikają z zarządzenia Burmistrza Pruszcza Gdańskiego w sprawie wysokości cen za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański administrowanych przez dyrektorów szkół. Aktualna treść zarządzenia wraz z cennikiem znajduje się w dokumentach do pobrania. Zniżki nie łączą się z innymi ulgami dostępnymi u wyżej wymienionych partnerów.

Zasady odnawiania Pakietu
 • osoby pełnoletnie do ukończenia 25 roku życia zobowiązane są do okazania raz w roku, przy odnowieniu Pakietu, legitymacji szkolnej lub studenckiej, najpóźniej do 30 października danego roku. Jednocześnie, aby Pakiet był aktywny osoba wnioskująca musi posiadać poprawnie zweryfikowane konto w programie Pruszczańska Karta Mieszkańca oraz Pakiet Mieszkańca,
 • jeśli osoba ubiegająca się o Pakiet Dużej Rodziny okazała aktualną legitymację szkolną lub studencką przy odnawianiu Pakiety Bezpłatnych Przejazdów, nie jest zobowiązana do ponownego jej okazywania,
 • do kont dzieci powyżej 6 roku życia roku życia należy dodać zdjęcie,
 • osoby przedłużające Pakiet Dużej Rodziny zobowiązane są do wykazania zmian, które zaszły w stosunku do wcześniej przedstawionych informacji i dokumentów.
Wniosek o Pakiet Dużej Rodziny w wersji papierowej znajdziesz tutaj: www.mieszkamwpruszczu.pl/dokumenty.