Image

Zimowe utrzymanie dróg

W związku z zimową aurą przypominamy najważniejsze informacje związane z zimowym utrzymaniem dróg na terenie miasta Pruszcz Gdański.

W mieście Pruszcz Gdański występują cztery kategorie dróg publicznych: gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe. Każda z nich ma odrębnego zarządcę, który bezpośrednio odpowiada za remonty i bieżące utrzymanie porządku na drodze.

Równie ważne jest utrzymanie chodników w należytym stanie. Tutaj odpowiedzialność dzieli się pomiędzy zarządców dróg, przy których leży dany chodnik, a właścicieli nieruchomości, do których bezpośrednio przylega chodnik.

Służby porządkowe dbają o odśnieżanie chodników na terenach publicznych. To ważne, aby piesi mogli swobodnie przechodzić przez miasto bez obawy o własne bezpieczeństwo. Natomiast w tym procesie bardzo ważną rolę odgrywają także mieszkańcy oraz przedsiębiorcy. Zgodnie z przepisami każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek usuwania śniegu, błota, lodu czy innych zanieczyszczeń z chodnika wzdłuż swojej posesji. To nie tylko kwestia przestrzegania prawa, ale także troski o bezpieczeństwo innych mieszkańców.

Warto pamiętać, że ośnieżanie to zadanie wymagające współpracy i zaangażowania całej społeczności. W zimie liczy się każda pomoc, a dbałość o porządek na ulicach to troska o wspólne dobro. Każdy z nas może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w mieście poprzez odpowiedzialne korzystanie z przestrzeni publicznej i aktywną współpracę z lokalnymi służbami.
 


Warto wiedzieć!

Gdzie mogę zgłosić oblodzoną drogę, zaśnieżony chodnik?
drogi gminne:
(pozostałe niewymienione poniżej, z wyłączeniem dróg prywatnych)
Zgłoszenia dot. nieprawidłowości w zimowym utrzymaniu dróg gminnych przyjmowane są na specjalnie do tego celu utworzony adres e-mail: utrzymaniemiasta@pruszcz-gdanski.pl lub pod nr telefonu +48 58 775 99 18 oraz +48 58 775 99 12.
Telefon dostępny jest w poniedziałek w godz. 9:00 - 17:00 oraz we wtorek, środę, czwartek i piątek w godz. 7:30 - 15:30.
Można również kontaktować się ze Strażą Miejską pod nr tel. +48 58 683 29 53.
Straż Miejska dostępna jest w dni powszednie w godz. 6.00-22.00 oraz w wybrane soboty (w styczniu to 13.01, 20.01 i 27.01, w lutym wszystkie cztery soboty) w godz. 9:00-17:00.

drogi powiatowe:
(ul. Obrońców Westerplatte, ul. Obrońców Wybrzeża, ul. Raciborskiego)
Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Referat Utrzymania Dróg - tel. +48 58 773 12 21.

drogi wojewódzkie:
(ul. Chopina, ul. Kopernika, ul. Powstańców Warszawy, ul. Zastawna)
Zarząd Dróg Wojewódzkich, Rejon Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - tel. +48 58 303 66 00.

drogi krajowe:
(ul. Grunwaldzka)
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, infolinia - tel. 19111.
Terenowy Punkt informacji Drogowej w Gdańsku - +48 58 349 74 23.Jakie są obowiązki właścicieli, zarządców lub administratorów nieruchomości – czy muszę odśnieżać swój chodnik?
Zgodnie z art. 5.ust. 1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. właściciel, zarządca lub administrator nieruchomości jest zobowiązany do uprzątnięcia błota, śniegu i lodu z chodników do niej przylegających. Za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Ponadto właściciel, zarządca lub administrator nieruchomości zobowiązany jest do:
  • usuwania na bieżąco nawisów śniegu i sopli lodu z dachów, okapów, rynien i innych elementów budynków położonych w rejonie chodnika,
  • usuwania z połaci dachowych zalegającego śniegu,
  • składowania odgarniętego śniegu tak, by nie powodował utrudnień zarówno w ruchu pieszym jak i kołowym.
Zabrania się wyrzucania śniegu, lodu na ulicę. W przypadku niewywiązywania się z powyższych obowiązków upoważnione do tego służby mają możliwość nałożenia kary na osobę winną zaniedbań.

W przypadku braku możliwości realizacji wyżej wymienionego obowiązku w zakresie usuwania śniegu, lodu i błota z chodnika ze względu na uwarunkowania zdrowotne, niesprawność ruchową lub podobne okoliczności, można powyższy fakt zgłosić pod wskazane wyżej numery telefonów lub adres e-mail dot. dróg gminnych, tj.:
W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość pomocy w uprzątnięciu chodnika.